Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

Paralı Eğitimle Gelinen Nokta: Üniversite Kapısına Konan Binlerce Öğrenci!..

Paralı Eğitimle Gelinen Nokta: Üniversite Kapısına Konan Binlerce Öğrenci!..

16 Ağustos 2022

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerde yeni eğitim öğretim döneminin açılma hazırlıkları hız kazandı. Üniversiteye bu sene başlayan ve hali hazırda devam eden milyonlarca gencin ve ailelerinin en önemli sorunu ekonomi ve artan masraflar… Bunun yanında piyasalaşan eğitim içinde krizi fırsata çevirmeye çalışan, ülkedeki enflasyonu gerekçe göstererek ücretlerine fahiş zamlar uygulayan özel üniversiteler de ayrı bir sorun. Bu sorunla ilgili Genel Başkanımız Prof. Dr. Tülin Oygür açıklamalarda bulundu:

“Eğitimin kamusal hak olduğunu ve anaokulundan üniversiteye kadar tüm eğitim basamaklarında parasız ve nitelikli eğitim sisteminin getirilmesi gerektiğini CKD olarak yıllardır savunmaktayız. 1980’lerden itibaren, devletin her alanda geri çekilmesi ve yerini özel sektöre terk etmesiyle eğitimimiz de piyasalaşmıştır. Özal ekonomisi uygulayan iktidarlar tarafından ‘yükümüzü hafifletiyorlar’ denilerek teşvik edilen özel okulların bugün, ilk ve ortaöğretimdeki payı %20’ye, yükseköğretimdeki payı %8,5’a yükselmiştir.”

“Hepsi de ‘parası olana nitelikli eğitim verme’ iddiasındaki özel üniversitelerin çoğu bu iddialarının gerisindedir. Bazılarıysa parayla diploma veren kurumlar olarak ‘ünlenmekte’ sorun görmemektedir. Eğitim piyasalaştıkça bu sonuç kaçınılmaz olmaktadır. Diğer yandan; 50 yıldır çocuklarımızı üretimde planlama yapmadan, stratejik kalkınma hedefi koymadan, sadece ‘üniversite mezunu olma’ hedefiyle yetiştiren eğitim sistemimiz, parası olanlara hitap eden ve tamamen ticarethaneye dönmüş yığınla özel üniversitenin açılmasına uygun zemini yaratmaktadır. İşin kötüsü bu, devlet tarafından teşvik edilmektedir. Zengin-yoksul arasındaki makasın iyice açıldığı, gelir dağılımındaki eşitsizliğin anormal seviyeye çıktığı günümüzde, çocuklarımızın geleceği üzerinden kurgulanan bu adaletsiz sistem yürek burkmaktadır.”

Çocuklarının geleceği için çırpınan dar veya sabit gelirli ailelerin tüm şartları zorlayarak, nispeten ucuz veya “sabit zam garantisi” veren özel üniversitelere yöneldiğini, ancak bugünlerde bazı özel üniversitelerde yaşanan dramın, piyasalaşmış eğitimin ne vaatlere ne de yapılan sözleşmelere kâr hırsını feda etmeyeceğini gösterdiğini dile getiren Genel Başkanımız sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllık azami %5-10 zam sözüyle öğrenci alan bu özel üniversiteler, ülkedeki yüksek enflasyonu gerekçe göstererek, kimsenin gözünün yaşına bakmadan okul ücretlerine %200-300 zam yapmışlardır. Ailelerin, yaptıkları sözleşmelere güvenip dişinden tırnağından arttırdığıyla bu okullarda okuttuğu çocuklara üniversitenin kapısı gösterilmektedir. 2, 3 veya 4. sınıfa geçen bu gençler için devlet üniversitelerine yatay geçiş şansı yoktur; 1. sınıfa başlayacak olanlarsa bu üniversitelere tercih yaparak yerleştikleri için, boş kontenjanlar için açılan ek yerleştirmelere başvuramayacaklardır. Yapılan zam öyle aşırıdır ki, %50 burslulukla okuyan öğrenciler bile önümüzdeki eğitim döneminin masraflarını karşılayamayacaklardır. Bu gençleri bu üniversitelerden alıp başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme imkânı bulunmamaktadır.”

“Parayı bulamayanlar için bilet tek yönlü kesilmiştir; üniversitenin arka kapısı!..”

“Aileler ve gençler ayaktadır. Vicdana ve ahlaka sığmayan bu durumun sorumlusu üniversite sahipleri, vakit geçirmeden fahiş zam kararlarını geri çekmek ve ailelerle gençleri rahatlatacak çözüm yolları geliştirmek zorunda olduklarının ayrımına varmalıdırlar. Böylesi akıl almaz bir kararla gençlerimizi rencide etmeye, ülkesi ve devletine küser, geleceklerinden kaygı duyar hislere zorlamaya kimsenin hakkı yoktur.”

“Yaşananlar, ‘millî’ sıfatıyla Türk Milletinin bütün fertleri için kapsayıcılığı en başa koyan eğitim sistemimizin piyasa koşullarında nerelere savrulabileceğinin güncel örneğidir. Temelini ‘kârlılığın’ oluşturduğu serbest piyasa sisteminde eğitimin, gelişmek şöyle dursun, önünde sonunda milleti sömüren, millî çıkarlarımız aleyhine işleyen bir alana dönüşmesi kaçınılmazdır. Birlik ve bütünlük içinde topyekûn refah ve mutluluğa erişmemiz için kamucu devlet anlayışına dönmek; bu kapsamda tüm özel öğretim kurumlarını kamulaştırmak ve herkes için ve her kademede parasız ve nitelikli eğitimi kurmak zorundayız.”

Cumhuriyet Kadınları Derneği

Genel Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan

Prof. Dr. Tülin Oygür

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.