Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HACER ÖZTÜRK YAZDI: ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HACER ÖZTÜRK YAZDI: ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

18 Mart 1915
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’ye büyük umutlarla gelen İtilaf Devletlerine Çanakkale’yi geçilmez yapan Mehmetçiğimizin 104. zafer yılı KUTLU OLSUN.

İngilizler ve Fransızlar Çanakkale Boğazını kısa sürede geçip İstanbul’a ulaşacak ve Osmanlı Devleti’ ni savaş dışı bırakacaklardı. Müttefikler, ekonomik sıkıntı içinde olan Çarlık Rusya’sına lojistik destek vererek savaşa devamını sağlayacaklar , kendi sömürgelerine giden yola da hakim olacaklardı. Osmanlı Devletinin müttefikleri ile bağlantısını keserek savaşı kısa sürede bitireceklerini hesaplayarak gelmişlerdi.
Ne var ki; hesaplamadıkları birşey vardı: O’nların çelik zırhlılarına karşı Mehmetçiğin çelik gibi yüreği, vatan sevgisi vardı.Çanakkale Boğazı , Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı ve verilen emri cesaretle yerine getiren Nusret Mayın Gemisi’nin kahraman komutan ve mürettebatının Karanlık Koy’a döktüğü mayınlar ve boğazın iki tarafındaki tabyalardan açılan top atışları, Mehmetçiğin yürekli direnişi geçit vermedi.
Deniz Harekatı sonucunda İtilaf Donanması’nda Irresistable, Ocean, Bouvet zırhlıları batmış; Inflexible, Agamemnon, Goulois, Souffren ağır yara alarak saf dışı kalmıştır.
18 Mart Deniz Zaferi’mizin ardından Çanakkale Bpğazı’nı deniz yoluyla geçemeyeceklerini anlayan İngiliz ve Fransızlar bu defa kara savaşları ile İstanbul’a ulaşmak istediler. İngiliz, Fransız ve ANZAK ( Avustralya, Yeni Zelanda) ‘ lar 25 Nisan 1915’te Arıburnu ve Sedd’ül -bahir’den çıkartma yaptılar.
Bu defa da bilmedikleri, hesaplamadıkları birşey vardı ki ; askeri deha, strateji dehası Mustafa Kemal ve Mehmetçiğin vatan savunmasındaki azmi ve vatan sevgisiydi.8,5 ay süren çok kanlı çarpışmalar sonunda Mustafa Kemal’i de ,Mehmetçiği de yenemeyeceklerini, Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anladılar. Geldikleri Gibi Gittiler. ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!…

İtilaf Devletlerinin Çanakkale’yi geçememiş olmaları Birinci Dünya Savaşı’nın iki yıl daha uzamasına ve o süreçte 1917 Bolşevik İhtilaliyle Çarlık Rusya’sının yıkılmasına ve savaştan çekilmesine neden oldu. Çanakkale geçilmiş olsaydı Anadolu kısa sürede dört bir taraftan işgal edilir , parçalanırdı.

Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşımızın hazırlık safhasıdır. Mustafa Kemal Paşa’yı ATATÜRK yapan süreç Çanakkale’de oluştu. Orada yıldız oldu. Kuvay-ı Milliye ruhu, millet olma bilinci Çanakkale’de başladı. Çanakkale zaferimiz, dünya tarihinin seyrini de değiştirdi. İki büyük devrime , o iki devrim de mazlum milletlerin uyanmasına , yeni devrimlere ve tarihin seyrinin değişmesine yol açtı.

Çanakkale’yi geçilmez yapan tüm komutan, şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.Ruhları şad olsun.

Yüzyıl sonra, bugün de, Mehmetçiğimiz aynı kuvay-ı milliye ruhuyla , yine emperyalizme karşı savaşıyor , vatan savunması yapıyor.Emperyalizme geçit vermiyor.

Biz, Cumhuriyet Kadınları, Kurtuluş Savaşımızın Şerife Bacısının, Kara Fatmasının , Gördesli Makbulesinin torunlarıyız. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Derneğinin devamıyız. Dün olduğu gibi bugün de Ordumuzun Mehmetçiğimizin yanındayız. 
Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, ailelerine sabırlar dileriz.

Hacer Öztürk
Tarih Öğretmeni
CKD Yönetim Kurulu Üyesi

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.