Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

10 KASIM

10 KASIM

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ

BASIN BÜLTENİ

9 Kasım 2022

Ulu Önder Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurlayışımızın 84. yılında büyük özlem, saygı, sevgi ve minnetle
anıyoruz.


10 Kasım’lar yas tutma değil, Atamızın gösterdiği aydınlık yolda ne kadar ilerleyebildiğimizin, O’nun
fikirlerini, ilke ve devrimlerini ne ölçüde hayata geçirebildiğimizin hesabını gördüğümüz günlerdir.
Osmanlı Devleti bağımsız devlet olma niteliğini yitirmiş olmakla birlikte, emperyalist devletlerin
paylaşım anlaşmazlıkları nedeniyle iki yüzyıl daha varlığını sürdürebilmişti. Birinci Dünya Savaşında İtilaf
devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanarak yurdumuzu işgal ettiler. Mustafa Kemal Paşa’nın
önderliğinde halkın topyekûn mücadelesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı, 30 Ağustos 1922’de Büyük
Zaferle sonuçlandıktan sonra, 1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti’nin 623 yıllık
siyasi ömrü son buldu. Böylece kanla savunulan topraklarımızda yeni bir devlet kurmanın yolu açıldı.
Askeri zaferimiz 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış Antlaşması ile taçlandırılınca 29 Ekim 1923’te tam
bağımsızlık ilkesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

Tam bağımsızlık; askeri, siyasi, adli, ekonomik alanlarda bağımsız olmamızla mümkündür.
Cumhuriyetimizin tam bağımsızlık içinde ebediyen var olabilmesi için her alanda devrimler
gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Devrimleri milletimizi kulluktan yurttaşlığa taşımış, cehaletten aklın ve
bilimin yoluna sevk etmiştir. Eğitim yasaları ve medeni kanunla kadını erkeğin yanında, erkekle eşit,
özgür fertler haline getirmiştir.
Milli ekonomisini yaratamayarak yıkılan Osmanlı Devleti’nin yerine şimdi, üreterek ayağa kalkmayı
ve bağımsızlığını sürdürmeyi hedefe koymuş bir Türkiye Cumhuriyet Devleti vardı. Cumhuriyet
Devrimleriyle birlikte üretim ekonomisine geçildi. Mustafa Kemal Atatürk, “Köylü milletin efendisidir”
diyordu. Köylünün, çiftçinin üretimi arttırabilmesi için olanaklar sağlandı. Cumhuriyetimizin en önemli
devrimlerinden biri olan Köy Enstitülerinin öncülü eğitim seferberliğine geçildi. Sanayileşmeye önem
verildi. Çok sayıda fabrika açıldı. Kısacası her alanda büyük bir gelişme vardı.
Atatürk komşularımız ve dünya ile ilişkilerimize önem veriyordu. Türkiye Cumhuriyeti kısa sürede
dünyanın hatırı sayılır, saygın devletleri arasına girdi. 1930’larda bütün Avrupa’yı saran ekonomik kriz
daha kısa sürede, daha az etkiyle atlatıldı ve Osmanlı Devleti’nden kalma borçlar da ödenmeye başladı.
Atatürk, İkinci Dünya Savaşının çıkacağını önceden görerek ona göre önlem alıyordu. Sınırlarımızı
güvenlik altına almak için ittifaklar oluşturmuş, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nın kurulmasında
öncülük etmişti.

Sovyet Rusya ile ilişkilerimize çok önem veriyordu. Hasta iken Celal Bayar, Hasan Rıza Soyak ve Kılıç
Ali’nin bir arada oldukları bir sırada “Rusya ile dostluğumuza önem verin, aramızı bozmayın, size
vasiyetimdir” demiştir. Aynı sözü Ali Fuat Paşa’ya (Cebesoy) da söylemiş ve “Araplar arasındaki
anlaşmazlıklara karışmayın” diye uyarmıştır.
Ne var ki Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra, İkinci Dünya Savaşı sonrasında O’nun sağladığı bu
olumlu gidiş ters dönmüştür. Sovyet dostluğu terk edildi ve NATO’ ya girdik. ABD’den verilen
yardımların karşılığı olarak, 27 Aralık 1949’da ABD ile kurulan Eğitim Komisyonunda son sözün
Amerikalılarda olmasına rıza gösterildi. 1949 Eğitim Sözleşmesi ile eğitimimiz milli olmaktan çıkmıştır.
Türkiye’yi ileriye götürecek aydın gençler yetiştiren Köy Enstitüleri kapatıldı. Devrim yasalarından
Öğretim Birliği Yasası ile kapatılan yabancı okulların yerini özel okullar, cemaat kursları aldı.
Cumhuriyetin ilk döneminde kendi uçağını, kendi gemisini yapma adımları atan Türkiye
Cumhuriyeti, kapitalist Batı sistemine bağlandıktan sonra sanayileşme adımlarından geri çevrilmiş, hızla
borçlandırılmış ve sanayi ve teknolojiyi dışarıdan ithal eder hale getirilmiştir. Bereketli topraklarımız
tarım ve hayvancılıktan uzaklaştırılmış, köylümüz ise “milletin efendisi” olmaktan “devlete yük” olmaya
indirilmiştir. Karşı devrim, bağımsızlığımız ve milletimiz aleyhine tüm ağırlığınca üzerimize çökmüştür.
Batı emperyalizminin hesap edemediği ise Atatürk ışığının ve Cumhuriyet Devrimlerinin içimizde
kök salmış büyük gücüdür. Bugünün 10 Kasım’ında Atamıza hesabımızı verirken içimiz yeniden kıpır
kıpır ve umut doludur. Türk milleti, yaşanan sıkıntılara karşı büyük çözümün Atatürk’te, O’nun tam
bağımsızlıkçı, devrimci, aydınlanmacı fikirlerinde olduğunu yeniden keşfetmiştir. Bugün gençliğimiz
Atatürk yolunda, ayaktadır. Kadınlarımız üretmek istediklerini söylemeye, O’na duydukları minnettarlığı
belirttikten sonra başlamaktadır. Sanayicimiz, iş adamlarımız, çiftçimiz, köylümüz O’nun uygulamaya
koyduğu ekonomi politikalarının hayata geçmesini bekliyor.
Her yerden “Mustafa Kemal Atatürk” sesleri geliyor.


Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu adına
Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Hacer Öztürk

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.