Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

Atatürk Devrimlerini Koruma ve Savunma Görevimizin Başındayız!

Atatürk Devrimlerini Koruma ve Savunma Görevimizin Başındayız!

“Bağımsız Afganistan’ı tanıyoruz” açıklamamızla ortaya çıkan durum, ülkemizdeki
emperyalist kültürel saldırının bazı kesimlerde Atatürkçülüğü getirip bıraktığı yeri görmemiz
açısından ders niteliğinde olmuştur.
Derneğimize karşı linç kampanyası yürütenler, emperyalist dünyanın, içimizden devşirip
paraya ve ödüle boğdukları temsilcileridir. Dünyaya antiemperyalist mücadeleyi öğreten
Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini ve devrimlerini bu maskeli cenahın kirli dilinden
ayrıştırmak biz Cumhuriyet Kadınlarının birinci görevidir.
Yaptığımız açıklamanın arkasındayız. Açıklamamızda Taliban’ın şeriat yönetimini övmek
yoktur. Olgulara duygusal bakmak, bilimden kaçmaktır. Taliban karşıtlığına saplanıp, ABD’nin
Afganistan’dan kovulduğu gerçeğini görmezden gelmek bilime aykırıdır. Biz “En hakiki mürşit
ilimdir, fendir” diyenlerdeniz.
Toplumların ilerlemelerinde farklılıklar vardır. Değişmeyen gerçek ise çağdaşlık, laiklik,
kadın ve çocuk hakkı konularında ilerlemenin işgal altındaki toplumlarda mümkün
olamayacağıdır. Bağımsızlık ve özgürlük, ilerlemenin de uygarlığın da laikliğin de ön koşuludur.
Afganistan yüz yıldır İngiliz, Rus ve Amerikan emperyalizminin işgali altındadır. Afgan halkı varlık
yokluk mücadelesi yürütmektedir. Afgan halkına bu mücadelesinde destek olmak tarihsel
sorumluluğumuzdur. Şeriatla yönetilecek bile olsa Afgan halkı laikliğe bugün, dünden daha
yakındır, çünkü her türlü belanın kaynağı olan emperyalizmi ülkesinden kovmuştur.
Hayatlarında Amerikan hegemonyasının dışında bir dünya tanımamış, öyle veya böyle bu
hegemonyaya teslim olmuş, hatta göbekten bağlanmış kişilerin; kendine güvenden yoksun,
milletine güvenden yoksun, kibirli ve hakaretamiz tavırlarla Derneğimiz hakkında yürüttükleri
linçin nedenini çok iyi biliyoruz. Sırtlarını dayadıkları emperyalist gücün dünya çapındaki
yenilgisini hazmedemiyorlar. Efendilerinin kaleleri düştükçe onların da maskeleri düşüyor birer
birer.

Açıklamamız sonrasında aramızdan ayrılan, Atatürk’e derin bağlılıklarını bildiğimiz
arkadaşlarımıza kirli linç kampanyasına kapılmamalarını salık veriyoruz. Onları, “Mustafa Kemal
Atatürk bugün aramızda olsaydı Afganistan’daki gelişmeleri nasıl değerlendirirdi?” sorusuna
cevap aramaya davet ediyoruz. O’nun fikirlerini bir kez daha incelemelerini ve kararlarını buna
göre vermelerini istiyoruz.
Biz antiemperyalist ve Atatürkçü bir derneğiz; Cumhuriyet Kadınlarıyız. Kumda
oynamıyoruz, papatya falı bakmıyoruz. Sahte “Atatürkçülerin”, sahte “Cumhuriyetçilerin”
maskelerini indirmek görevimiz var, korkmuyoruz. Serinkanlılığımızı, birliğimizi, tarihsel
gerçekçi bakış açımızı koruyoruz. Sorumluluğumuzu biliyoruz ve ona uygun davranıyoruz.
Kendimize ve örgütümüze güveniyoruz.
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Prof. Dr. Tülin Oygür

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.