Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

AYLA SALMANLI BASIN DUYURUSU

AYLA SALMANLI BASIN DUYURUSU

   Cumhuriyet Kadınları Derneği üyesi ve Eskişehir Şubemizin Şube Sekreterliği görevini de üstlenen Sayın Ayla Salmanlı örnek bir Cumhuriyet kadını ve öğretmenidir. Örgütlü olduğu Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) 07.12.2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile Merkez Genel Kurul tarafından kesin karar verilmek üzere “SÜREKLİ OLARAK ÜYELİKTEN ÇIKARILMA” ile cezalandırılmıştır. Cezaya Sayın Ayla Salmanlı’nın Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, konfederasyon adına basın açıklaması yapması gerekçe gösterilmiştir. İlgili video ve basında çıkan haberler izlendiğinde açıklamanın konfederasyon adına yapılmadığı açıkça görülmektedir. Verilen cezanın gerçek konusu Diyarbakır annelerinin ziyaret edilmesi olduğu anlaşılmaktadır.

   Eğitim iş kuruluş amaçları arasında c bendinde  ; “Üyelerinin üstün sorumluluk duygusuna ve eğitim gücüne dayanarak; Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini,  demokratikleşme ve ulusal eğitim hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterir.” denmektedir.

   Eğitim İş’in Genel Merkez Yönetim Kurulu, Amaç maddesinde de ifade edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü korumaya hizmet eden eylemleri ile pkk terör örgütüne karşı direnen Diyarbakır annelerini ziyaret etmemiş, bu konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duymamışlardır. Eğitim İş Genel Merkez Yönetim Kurulu, Diyarbakır annelerinin hüznünü, umudunu ve direnişini paylaşan, pkk terör örgütünün elindeki çocukların ailelerine teslim edilmesini isteyen bir Cumhuriyet öğretmenini de sendikadan disiplin kurulu kararı ile cezalandırarak konumlarını netleştirmiş bulunmaktadır. Eğitim İş merkez yönetiminin iddia ettiği gibi sendika yönetiminin antiemperyalist olduğu ve PKK dâhil tüm terör örgütlerine karşı duruşunun net olduğu iddiaları havada asılı kalmıştır.  Alınan karar, kâğıt üzerinde güzel kurulan cümleleri anlamsızlaştırmıştır.

   Eğitim ve Bilim İş görenleri Sendikasının değerli üyelerine sesleniyoruz. Derneğimizin üyesi ve yöneticisi olmasından gurur duyduğumuz Cumhuriyetin değerli öğretmeni Ayla Salmanlı’ya gösterilen bu tutum dikkatinizden ve değerlendirmenizden kaçmasın. Atatürk’ü sevmek, O’nun resimlerini asıp, imzasını dövme yaptırmak değildir. Atatürk sevgisi Bağımsızlık aşkıdır, Atatürk sevgisi ülke bütünlüğüne sahip çıkma ve Cumhuriyet Devrimlerine bağlılıktır. Amacına bütün bunları yazan sendikanın, nitelikli üyelerini disipline verip gözden çıkarması bütün üyeler için uyarıcı olmalıdır. Kardeş kuruluşlardan birisi olarak gördüğümüz Eğitim İş Sendikasının Diyarbakır da annelerin yaşayarak deneyimlediği Amerika ve İsrail oyunlarına, HDP sever konumlara düşmeyeceğini, üyelerinin genel kurulda bu yanlışı düzelteceklerini umut ederek tüm Eğitim İş camiasını dostlukla uyarıyoruz.

SAYGILARIMIZLA;

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.