Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

CKD HUKUK KOMİSYONU ÜYESİ AV. ÖNİZ ÖZSOY’DAN ZÜMRÜT APARTMANI SKANDALI, MÜSTEHCENLİK SUÇU VE ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

CKD HUKUK KOMİSYONU ÜYESİ AV. ÖNİZ ÖZSOY’DAN ZÜMRÜT APARTMANI SKANDALI, MÜSTEHCENLİK SUÇU VE ÖZGÜRLÜĞÜN SINIRI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

1. Çocuğun cinsel istismarı suçu ile çocuklara karşı müstehcenlik suçu Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen apayrı iki suçtur. 

2. Söz konusu kitabın yazarı, yayın evi hakkında, müstehcenlik suçu hükümleri gereğince işlem yapılmıştır. Zira eylemlerine uyan kanun maddesi budur.

3. Müstehcenlik suçu, kendi içinde bir başlık daha barındırır: Çocuklara karşı müstehcenlik

4. Müstehcenlik suçu ile genel olarak korunan menfaat, toplumun ar duyguları olarak tanımlanabilir. Ancak çocuklara karşı müstehcenlik suçu ile özel olarak çocuk hakları korunmuştur. 

5. Özetle kanun genel olarak, cinsellik, erotizm ve müstehcenlik arasındaki sınırı çizmeye çalışırken, konu çocuk ise çocuk haklarını temin etmek ve çocuğun cinsel istismarı suçunu önlemek için özel bir koruma alanı oluşturur.

6. Buna göre, resim, film, heykel, grafik, karikatür, roman, hikâye, animasyon, şarkı sözü gibi, aklınıza gelen yazılı, görsel hiçbir eserde, çocuk bir müstehcenlik unsuru olarak kullanılamaz.

 7. Fikir ve vicdan hürriyeti de korunması gereken bir haktır. İnsanların düşünme, yaratma özgürlüklüklerinin de önüne geçilemez. Insanlık, duygu ve düşüncelerle yaratılmış olanların üzerinde yükselir. İşin bu kısmına kimsenin itirazı da yoktur.

8. Sanat, sanatçı elbette özgür olmalıdır. Sanatın alâmeti farikası, insana, topluma kendi çirkinliğini, güzelliğini gösterme gücüne sahip olmasıdır. Insana ruhunu keşfettirir, bunu sarsıcı biçimde yapar, yapmalıdır. Kimsenin niyeti, sanatçıdan bu kudreti söküp almak da değildir.

9. Ancak, hiçbir hak ve özgürlük sınırsız değildir. Sınırları da diğer hak ve özgürlükler çizer. Örneğin, terör propagandası yapmak, suçu, suçluyu övmek düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değildir çünkü bu eylem başka hak ve özgürlükleri tehdit eder niteliktedir.

10. Sanatçının da duygu ve düşüncelerini yarattığı bir eserde somutlaştırma özgürlüğü, hukukun koruduğu başka bir hakkın sınırına kadardır. İnsana dair her olguyu konu edebilir, yazdıkları sarsıcı da olabilir ancak konu çocuk ise bir ölçü belirlemek zorundadır.

11. Sanat özgür olmalıdır evet ancak çocukları koruyamayan hukuk da hukuk olmaz. Keza gündeme oturan kitaplarda kullanılan pornografik dilin ve kurgunun edebiyat ile zerrece bağı yoktur. Yaptıkları yalnızca korkunç bir dille çocuğu cinsel arzunun tatmin aracı olarak imgelemektir.

12. Bir ressam, o satırları benzer biçimde tuvaline taşıyamaz. Bir yönetmen o sayfaları benzer biçimde beyaz perdeye yansıtamaz. Kurgu içinde o ânı anlatabilir ancak bunu sanatla bağdaşır bir ölçü içinde yapar, çocuğu pornografiye âlet ederek değil.

13. Sanatçı yaratsın, bizleri kemiklerimize kadar sarssın. Ancak çocukları korumakta âciz kalan bir hukuk sisteminin olamayacağını, hukukun, korumakla yükümlü olduğu başka bir hakkın tehdit edilmesine göz yummayacağını, bunun özgürlük olarak nitelenemeyeceğini bilsin.

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.