Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

CKD: KADIN HAREKETİ EMPERYALİZMİN ELİNDEKİ OYUNCAK OLAMAZ

CKD: KADIN HAREKETİ EMPERYALİZMİN ELİNDEKİ OYUNCAK OLAMAZ

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkezi, son günlerde gündemden düşmeyen ‘Las Tesis’ dansı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Kadın hareketini emperyalizmin elindeki oyuncak olmaktan kurtarmak hepimizin görevidir diyen CKD’nin açıklaması şu şekilde:

“Dünyada hiçbir milletin kadını “Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim” diyemez…!”

“Türk kadını dünyanın en aydın, en erdemli, en ağır kadını olmalıdır”

“Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok; ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır”

Ulu önder Atatürk’ün sözleri ile Cumhuriyet Kadını, ülkesine bağlı, milletini kurtuluşa ve zafere taşımak konusunda istekli, topluma karşı sorumluluk duyan, erdemli, biçimsel ve yüzeysel değil ışıkla bilgi ve kültürle süslenen, donanan kadındır.

Değerli Basın;

Şili de başlayıp bir moda gibi yayılan Las Tesis eylemleri Şili için, Şili de yaşananlar için anlamlı bulunabilir. Ancak bir eylemi ülkemizin gerçekleri ve kendi kültürümüzün süzgecinden geçirmeden olduğu gibi kopyalayıp yapıştırarak uygulamak çok yanlıştır. En son aynı dansın uzun namlulu silahlar ile PKK nın Kadın Özgürlük Gücü ismi altında yapılmış olması herkes için uyarıcı olmalıdır.

Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün önlenmesi farklı kurumların işbirliği ve ortak mücadelesi ile sağlanabilir. Kolluk kuvvetleri ve yargı, ilgili bakanlıklar ve kadın hareketine önderlik eden kitle örgütlerinin işbirliği ile yaşanacak şiddet vakalarında azalma kaydedilebilir. Üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmek, çözümün parçası olmak için çalışmak yerine polise, yargıca, hakime tecavüzcü, katil diyerek dans etmek kadın hareketini emperyalist merkezlerin oyuncağı haline getirmekten başka bir şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletine katil diyerek hele hele meclis sıralarından, milletin vekili ve çözüm üreteni olman gerektiği halde bağırıp çağırmak son derece yakışıksızdır.

Bir dansın, protestonun aynı anda birçok ülkede dalga dalga yayılıyor olması, Türkiye Cumhuriyeti Devletine meclis sıralarından katil diye bağırttırılması Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği üyelerinin gözünden kaçmamıştır. Türkiye’nin birliği ve bölünmez bütünlüğüne kastedecek düşmanların çeşitli kisvelere bürünerek ülkemize zarar vermeye çalışmaları bizler için şaşırtıcı değildir.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, taciz ve tecavüz ve her türlü cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele edeceğiz. Bu mücadelemizi Cumhuriyet devrimlerine olan bağlılığımız ve vatanımıza olan sevgimizle ile kendi ülkemizin gerçeklerinden kopmadan ve çözüm için durmaksızın çalışarak sürdüreceğiz.

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak kadın hareketi içindeki tüm dostlarımızı uyarıyoruz. Kopyalamak değil yaratıcı olmak zorundayız. Bu dans, uzun namlulu silahlar ile teröristler tarafından yapılıyorsa durun ve düşünün.

Kadın hareketini emperyalizmin elindeki bir oyuncak olmaktan kurtarmak hepimizin görevidir.

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.