Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

CUMHURİYETİMİZİN FEDAKAR HEKİMLERİNİN “14 MART TIP BAYRAMI” KUTLU OLSUN!

CUMHURİYETİMİZİN FEDAKAR HEKİMLERİNİN “14 MART TIP BAYRAMI” KUTLU OLSUN!

“Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin mimarları, Atatürk’le birlikte  “Tıbbiyeli”,
 “Mülkiyeli”
ve “Harbiyeliler”dir !”. “Tıbbiyeli Ruhu” korundukça, Cumhuriyet değerleri yükselecektir.”

Cumhuriyetimizin fedakar hekimlerinin  “14 Mart Tıp Bayramı” kutlu olsun !

           “Vatansız hekimlik, bir mesleğin icrasıdır; vatan ve hekimlik kavramı bir araya geldiğinde hekimlik, mesleğin ötesine geçer; tarihe kaydolur. Günümüz hekimlerinin mesleğini alelade bir sanat konumuna düşürmemesi için tarihini incelemeye, okumaya ihtiyacı vardır. İşte bu nedenle Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında hekimlik sanatı, bir meslekten öteye geçmiş; Cumhuriyet tarihine kaydolmuştur.” 

Hekimliğin tanımı milletlerin tarihinden bağımsız olarak yapılamaz. Tarihinden koparılmış bir hekimlik tanımında şık cümleler olabilir; içerisinde “insan hakları” gibi önemli tamlamalar da olabilir; ancak hamdır, oturmamıştır, köksüzdür. Tarihini bilmeden yapılan hekimlik, saray doktorluğudur, seçkinlere hizmettir. Cumhuriyet’in mimarları, Atatürk’le birlikte “Tıbbiyeli”, “Mülkiyeli” ve “Harbiyeliler”dir. Halk ise kuruluş aşamasında, bedenini, emeğini, ruhunu halkından önce ortaya koyan önderlerine inanmış; güvenmiştir. Türk Milleti’nin devlet kurma geleneği daima bu inanç ve önderlik üzerine şekillenmiştir.

Tarih, vatan ve millet bilinciyle yazılır. Kuşkusuz ki hekimlerin mesleğini yapabilmesi için bir vatana ve millete ihtiyacı vardır; bu nedenle vatanını ve milletini bir bütün halinde tutabilmek için halkıyla, askeriyle dayanışmaya zorunludur. Her koşulda hizmete de zorunludur. Vatansız hekimlik, bir mesleğin icrasıdır; vatan ve hekimlik kavramı bir araya geldiğinde hekimlik, mesleğin ötesine geçer; tarihe kaydolur. Günümüz hekimlerinin mesleğini alelade bir sanat konumuna düşürmemesi için, tarihini incelemeye, okumaya ihtiyacı vardır.

İşte bu nedenle Cumhuriyet’in kuruluş aşamasında hekimlik sanatı, bir meslekten öteye geçmiş; Cumhuriyet tarihine kaydolmuştur. 

Trablusgarp Savaşı ardından Balkan, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele ile devam eden Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde Tıbbiyeli neslin yazdığı destan bilinmek zorundadır. Tıbbiyeli nesil, diplomalarını alır almaz, Trablusgarp çöllerinde, Balkanların sarp dağlarında, Sarıkamış soğuğunda, Sina Çölü’nün kızgın güneşi altında, hem cephe görevini hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken, dünya tarihine millet ve vatan kavramlarının bir meslekte nasıl bütünleşebileceğini ispatlamıştır.

Vatanseverlik, ahlaki ve deontolojik değerlere saygı; meslektaşlarına ve öğretimcilerine hürmet; insanlara kökeninden bağımsız bir şekilde yardım edebilme; kişisel istikbalini hatta canını vatanı ve milleti için ortaya koyabilme gibi erdemler,  “Tıbbiyeli Ruhu” olarak isimlendirilir. 

Bu ruhu Prof. Dr. Süheyl Ünver şöyle tanımlar: “Tıbbiyeli, diploma ile kalmış bir hekim değil, adam olarak çıkmış bir hekimdir”. Yine M. Kemal Atatürk’ün de her zaman ifade ettiği üzere, sadece mesleğinin profesyonel uğraşı içerisinde olan, okumayan, tarihini yorumlayamayan hekimler, mesleğinde eksiktir.

Tıbbiyeli Ruhu’nun Cumhuriyet Dönemi’nde topraktan başını kaldırması tesadüf değildir; zira Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar, hekimlik mesleğinin tohumlarının toprakta canlanmasına yetecek kadar uzun bir süreç yaşanmıştır; bu süreç Selçuklularla başlar. Dört asırlık büyük bir imparatorluk tecrübesi olan Selçuklu’nun sosyal devlet algısı ve Anadolu’da askeri anlamda da medeniyet anlamında da var olma mücadelesini inkâr mümkün değildir.

Cumhuriyet, kendi içinde taşıdığı üstün değerlere binaen, Türk kadınının taşıdığı yüksek ahlak; analık duygusu; koruyup kollama; sarıp iyileştirme bilincini fark ederek, bunun en doğru kanalizasyonunun kadın hekimler yetiştirmek olduğunu anlamış ve uygulamaya koymuştur. 

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin hizmet ve eğitim hastanelerinde, üniversitelerinde, sağlık ocaklarında,  erkek hekimlerle eşit belki daha da üstün standartlarda çalışan kadın hekimlerin olması Cumhuriyet’in bu öz bilincinin eseridir.

Türk hekimleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda, vatan bütünlüğünü savunan, halk sağlığı ve hekim haklarının takipçisi, sağlık uygulamalarındaki aksaklıkları düzeltmeyi amaçlayan doktorlardır. Tıbbiyeli Ruhu korundukça, Cumhuriyet değerleri yükselecektir.

Prof. Dr. Gülümser HEPER
CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ 

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.