Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

DEVLETİMİZ ÇOCUKLARIMIZI KORUMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

DEVLETİMİZ ÇOCUKLARIMIZI KORUMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, Musa Dinç’in yazdığı “Gül ve Düşün” adlı çocuk kitabı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere suç duyurusunda bulunduk.

TCK’nın “müstehcenlik” ve “suç işlemeye tahrik”le ilgili 226 ve 214’üncü maddeleri kapsamında, yazar Musa Dinç ve yayıncı “Arı Sanat Yayınevi”  hakkında “kamu davası” açılmasını ve kitabın derhal toplatılması ve halen satışı devam eden internet ortamında da dağıtımının engellenmesi için gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.

Kitaba göre tecavüz bir cezalandırma yöntemi

Söz konusu kitapta, çocuklara, tecavüz bir “cezalandırma yöntemi” olarak sunulmakta ve yayıncı bu neşriyatı yayarak “suça teşvik” etmektedir. 

Musa Dinç adlı şahsın yazarı olduğu “Gül ve Düşün” adlı masal kitabında yer alan ve müstehcenlik içeren ifadeler, toplumun her kesiminde infial yaratmıştır. Hedef kitlesinin çocukların oluşturduğu bir masal kitabında, özetle aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:

– “Boz ayıdan çok çektim, öyle bir şey başına getireyim ki ömrü boyunca unutmasın. En iyisi tecavüz! Namusunu beş paralık edeyim.”

-Kurnaz tilki, Boz Ayı’nın arkasına geçmiş ve çirkin emellerine kavuşmuş. Boz Ayı’nın da bakireliği son bulmuş.

-Gerdekten çıkmış damat misali gibi, gerine gerine göğsünü kabartarak böğürtlenler arasından çıkmış.

-“…Mahcubiyet ve ar duygusuyla başı önünde eğik, randevu evine düşmüş fahişeler gibi, kendi kendine içerlenerek mırıldanmış: Bekaretim gitti, namusum beş paralık oldu! Hangi yüzle ayı alemine çıkacağım? Damgayı yedim bir kere! Boz Ayı yerine FAHİŞE Ayı derlerse…”

Kitabın bu bölümleri, çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyecek birçok içerik barındırmaktadır; müstehcenlik suçuna ve suç işlemeye alenen tahrik suçlarına sebebiyet vermektedir.

Yazar, eser sahibi sıfatıyla, suç olan bir hususu açıkça yazarak; yayınevi ise suç işlemeye alenen tahrik eden ve suç unsuru barındıran bu yayımı, basıp yayarak suç işlemiştir. Tecavüzün bir cezalandırma yöntemi olarak sunulması suça teşvik etme anlamı taşımaktadır.

TCK madde 226’ya göre, bir çocuğa müstehcen görüntü yazı veya sözleri içeren ürünleri verme ya da bunların içeriğini gösterme, okuma, okutma veya dinletme; bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde sergileme, okuma, okutma söyleme ve söyletme, “çocuklara karşı işlenen müstehcenlik suçu” olarak kabul edilir.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi ise “Basın Yayın Yoluyla Müstehcenlik Suçunu” işlemektedir.”


Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ve çocuğun güvende tutulması ilkelerinin, 1924 Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, 1959 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, 1963 Türk Çocuk Hakları Bildirisi ve 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde koruma altına alınan haklardan olduğu gibi, Çocuk Koruma Kanunumuzun da temelini aldığı ilkelerdendir.

Anayasa’mızın 41. Maddesi de Devleti, her türlü istismar ve şiddete karşı çocukları koruyucu önlemleri almakla yükümlü tutmuştur. Dolayısıyla çocukların yüksek yararı korunması gereken en temel ilkedir ve devlet, çocuklarımızı her türlü cinsel sömürüden, müstehcenlikten, pornografiden korumakla yükümlüdür. Çocukları korumaya çalışan ülkemizde bu tür yayınlar ve içeriğinde suç işlemeye özendirici, teşvik edici anlatımların kullanılması, bu mücadeleye zarar vermekte ve çocuklarımızın ve toplumun geleceğini tehdit etmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, suç unsuru olan kitabın derhal toplatılması, dağıtımının engellenmesi ve gerekli soruşturmanın yapılması için suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur.

1- Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu’nu ilke alarak kurulmuş olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kuruluna müzekkere yazılarak, ilgili görsellerin ve paylaşımların çocuklar ve toplum nezdinde bırakacağı etkinin belirlenmesi için tavsiye alınmasını;

2- Çeşitli internet sitelerinde ve kitapevlerinde satışı devam eden kitabın, derhal toplatılmasını ve internet ortamında dağıtılmasının engellenmesini;

3- Şüphelilerin; 5237 sayılı TCK’nun müstehcenlik (m.226), suç işlemeye tahrik (TCK m.214) suçlarından haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.