Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

KADIN CİNAYETLERİNİN KARANLIK KÖKLERİYLE MÜCADELE EDİLMELİDİR!

KADIN CİNAYETLERİNİN KARANLIK KÖKLERİYLE MÜCADELE EDİLMELİDİR!

24 Mayıs’ta Muğla’da boksör sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar… 

28 Mayıs günü Manisa’nın Şehzadeler İlçesinde, erkek arkadaşı olduğu sanılan bir kişi tarafından pompalı tüfekle yol ortasında öldürülen Gülnur Kocabaş… 

29 Mayıs günü, tahminlere göre boşandığı eşi tarafından kendi evinde silahla öldürülen Nurcan Polat  ve daha önce niceleri… 

30 Mayıs günü Rize’nin Çayeli ilçesinde, 30 yıllık eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Rukiye Çerman… 

 En temel insan hakkı olan yaşam hakları, sadece kadın oldukları için insafsızca ellerinden alınan bütün kadınlarımıza tanrıdan rahmet, büyük acılar içinde geride kalan sevdiklerine ise dayanma gücü diliyoruz.

 Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, toplumların yaşadığı ağır sorunlardan birisidir. Çağlar gerisinden günümüze uzanan bir insanlık suçunun adıdır. Öznesi, cinsiyeti yüzünden, yani kadınlığı üzerinden hedef olan kadındır fakat bu sorunun yarattığı sarsıntı, kadınıyla erkeğiyle bütün toplumu kuşatmaktadır. 

 Milletimiz ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerini mahkûm etmekte ve önlemesi için, devlet kurumlarının çözümlerinin geliştirilmesini beklemektedir.

  Önemsenen demokratik kitle örgütleri kamuoyunun tepkisine önderlik etmekte, çözüm yollarının araştırılmasında çalışmalar yürütmektedir. Tarihsel temelinde, kadını “erkeğin kulu” olarak gören feodalitenin yattığı kadına yönelik şiddetin, bazı kadın örgütlerinin yaptığı gibi, “erkeği hedefe koyarak”, kadınla erkeği birbirine düşmanlaştıran nefret söylemleriyle ortadan kaldırılamayacağı ise aklı başında bütün kesimler tarafından dile getirilmektedir. 

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan bütün hukuki, idari, eğitsel çalışmalar önemlidir, değerlidir. 

 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”un uygulama ve işlevselliğini artıran çalışmaların ve başta “Kadın Destek Uygulaması” (KADES) olmak üzere, şiddete maruz kalan kadına, kolluk güçlerinin ivedi şekilde ulaşmasını sağlayan yöntemlerin, sayısal karşılaştırmalara göre iyi sonuçlar verdiği de görülmektedir. Alınan önlemler, uygulamada çıkan aksaklıklar ve noksanlar giderilerek geliştirilmelidir.   

 Hepimiz bilmekteyiz ki kadın sorununun kökleri çok derinlerdedir. Emperyalist tahakkümün beslediği Ortaçağ karanlığı ve yaydığı kültürel yozlaşma, bu kökleri canlı tutmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamış gözüken zengin Batı toplumlarında da kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin yaşanmasının nedeni budur. 

 Nihai çözüme, emperyalizmin derinden beslediği feodal düşünce kalıplarının tümüyle yıkılarak, kadın ve erkeğin toplumsal yaşamda birbirine göre konumlarının üretim ilişkileri düzleminde eşitlenmesi ve insanın özgürleşmesiyle ulaşılacaktır. 

 Devletimiz, yukarıda değindiğimiz önleyici tedbirlerin daha da etkinleştirilmesinin yanında, kadın sorununun karanlık köklerine karşı tam bağımsız, özgür ve ileri bir toplum olmamızın yolunu çizen Cumhuriyet Devrimlerimize yeniden sarılarak; süreci bu yönde ilerletmenin adımlarını atmak zorundadır.

Prof. Dr. Tülin Oygür
CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ

Genel Başkanı

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.