Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

KADIN ÜNİVERSİTELERİ BAŞARILI MI?

KADIN ÜNİVERSİTELERİ BAŞARILI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ziyareti sonrası Türkiye’de en çok tartışılan konulardan biri Kadın Üniversiteleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizde de Kadın Üniversiteleri için adım atılacağını belirterek YÖK Başkanı’na “Çalışmanı buna göre yap.” Talimatı verdi. Cumhuriyet Kadınları Derneği başta olmak üzere çeşitli kadın örgütlerinden ise sert tepkiler geldi. Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kadın Üniversitelerinin çağdışı olduğunu belirterek “Açtırmayacağız” dedi.

Peki, Kadın Üniversiteleri gerçekte nedir? Hangi ihtiyaçtan ve nasıl ortaya çıkmıştır? Başarı ortalamaları yüksek midir? Dünya çapında rağbet görmekte midir?

Yabancı ve Türkçe kaynakları tarayarak konuyu sizler için araştırdık.

Japonya: 

 • Tarihsel olarak uzun yıllar feodal bir yapının egemenliğinde kalan Japonya’da 1860’lara dek hüküm süren samuray geleneğine göre kadının yeri evi, çocukları ve kocasının yanı oldu. Hatta bir samuray kralı daha da ileri giderek “kadınların sözlerinin hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerektiğini” söylemekteydi.  
 • Zamanın Japon İmparatoriçesi’nin himayesinde ilk defa 1871’de Amerika’ya okumaya giden bir grup kız öğrencinin misyonu bile, aydınlanmaktan ziyade, annelik görevini öne çıkaracak şekilde “geri döndüklerinde Japonya’yı yönetecek erkeklerin yetişmesine yardımcı olmak” olarak belirlenmişti. 
 • Kadın Üniversiteleri, 1900’lü yılların başlarında Japonya’da karma üniversite teklifinin kabul görmemesi nedeniyle, kadınların da yükseköğrenim alabilmesi için kurulmuş, sonrasında ise karma yükseköğretim kurumları açılmıştır.
 • Japonya’daki 800’ün üzerindeki üniversitenin 80 tanesi Kadın Üniversitesi olarak kurulmuştur. Ülkedeki Kadın Üniversiteleri daha çok, geleneksel olarak kadına atfedilen konularda eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra; sağlık bilimleri, sosyal bilimler, dil bilimleri gibi alanlarda da dersler vardır.
 • Ülkenin en eski kadın üniversitesi olan Tokyo’daki Ochanomizu Üniversitesi, Times Higher Education’ın 2019 yılı için yaptığı sıralamada dünyadaki ilk 1000 üniversite arasında bile yer almıyor. 
 • Japonya’nın en iyi ilk 10 üniversitesi şunlardır; Kyoto Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Tohoku Üniversitesi, Kyushu Üniversitesi, Hokkaido Üniversitesi, Nagoya Üniversitesi, Tokyo Teknoloji Enstitüsü, Osaka Üniversitesi, Waseda Üniversitesi, Tsukuba Üniversitesi. Ve bunların içinde herhangi bir  Kadın Üniversitesi yoktur.

ABD:  

 • ABD’de eğitim veren kadın üniversitesi sayısı 1960’larda 280 iken 2018’de bu sayı 34’e düşmüştür.
 • ABD’deki en iyi 10 üniversite şunlardır; Massachusetts Teknoloji Üniveristesi (MIT), Stanford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech), Chicago Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi. Amerika’nın en iyi ilk 10 üniversitesi içinde de herhangi bir Kadın Üniversitesi bulunmamaktadır.

Dünyadaki İlk 100 Üniversite

İlk 25 Üniversite: ABD-İngiltere-İsviçre-Singapur-Çin-Japonya-Hong Kong-Avusturalya

25-50: ABD-Kanada-İngiltere-Çin-Japonya-Güney Kore-Hong Kong- Avusturalya-Fransa

50-75: ABD-İngiltere-Hollanda-Japonya-Hong Kong-Avusturalya-Almanya-Çin-Fransa-Tayvan-Arjentina

75-100: İngiltere-Japonya-İsviçre-Danimarka-Belçika-Güney Kore-ABD- Yeni Zelanda- Malezya-Rusya-Avusturalya-İsveç-Çin-Hollanda ülkerinden oluşmaktadır.

Bu ülkelerde Kadın Üniversiteleri bulunan ABD-Çin- Japonya- Güney Kore- Malezya’da hiçbir Kadın Üniversitesi listeye girememiştir. Bu liste en güncel listedir. Önceki yıllarda da kadın üniversiteleri dünya sıralamasında yer almamaktadır. 

Ezgi Kardaşlar
Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doktora Öğrencisi

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.