Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE PROGRAMIMIZI AÇIKLADIK

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE PROGRAMIMIZI AÇIKLADIK

Cumhuriyet Kadınları Derneği dört başlıkta “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı”nı açıkladı. Program şu dört başlıklarla sıralandı: Hukuki çözümler, çalışma hayatı, eğitim, medya.

Açıklamada, şiddetle mücadelenin sadece hukuki bir sorun olmadığı; psikolojik, sosyolojik, ekonomik, ahlaki ve kültürel boyutlarının da olduğu belirtildi. Toplumsal zihniyet dönüşümüne ihtiyaç duyulduğu belirten açıklamada, kadına yönelik şiddeti doğuran temel nedenin cinsiyet ayrımcılığı ve feodal düşünce yapısı olduğunu görmeden mücadelede başarılı olunamayacağına dikkat çekildi.

Hukuki çözümler başlığı altında kanunlar, koruma tedbirleri, mahkemeler ve destek programlarına ilişkin eksikliklere değinildi, çözüm noktaları bildirildi. Çalışma hayatı başlığı altında ise bazı durumlarda esnek çalışma saatleri uygulanması, sigorta güvencesi, kooperatiflerin desteklenmesi ve faizsiz kredi gibi öneriler yer aldı. Eğitim başlığında, sistemin cinsiyet eşitliği temelinde gözden geçirilmesi önerisinde bulunuldu. 12 yıl kesintisiz zorunlu eğitim talep edilen başlıkta psikoloji danışmanlarının daha etkili kullanılması istendi. Son başlık medyada ise erkek egemen dil ve yönetim anlayışının sorgulanması, dizilere mercek tutulması önerildi.

ÇALIŞMA HAYATI

*Kreş bulunması, emzirme izni, doğum yapmış anneye en az altı aylık ücretli süt izni, çalışan kadına ihtiyacı olduğunda (örn.hamilelik dönemi) esnek çalışma saatleri uygulanması, kreşte düzenli ve sürekli pedagog ve doktor desteği, kadın sağlığına yönelik olarak rutin sağlık ve kontrol desteği, çalışan kadının ev işlerine yardımcı yemek-temizlik-danışma sistemlerinin planlanması;
*İşe alınırken doğum ve benzeri nedenlerle cinsiyet ayrımcılığı yapılmamasına yönelik caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması;
*Ev kadınlarının sigortalanması, ev içi emeğin görünür kılınması, kadının ev üretimleri için sürekli pazar yerleri sağlanması, kadın emeği kooperatiflerine ürünlerini pazarlama ve satış yeri tahsis edilmesi, vergi muafiyetleriyle kolaylık sağlanması;
*Mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve hijyen şartlarının insanca çalışma koşulları düzeyinde iyileştirilmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşmalarının kolaylaştırılması, sosyal güvence ile çalışmalarının sağlanması;
*Kadının üretim hayatına katılmasına yönelik mali, eğitsel, sosyal desteğin devletçe verilmesi (faizsiz uzun vadeli girişim kredisi, iş bulma, meslek ve yeteneklerine uygun olarak iş bulmada devletçe doğrudan destek);
*4+4+4 eğitim sistemi, kız çocuklarının ilk 4 yıldan sonra okuldan uzaklaşarak geleceklerinde üretim hayatına katılmalarının engellemesi ve ayrıca, bedensel ve ruhsal gelişimleri tamamlanmadan evliliklere yol açması nedenleriyle kaldırılmalı ve zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmalıdır.

MEDYA

*Medyanın genelindeki erkek egemen dil ve yönetim anlayışı sorgulanmalıdır. Kadın habercilerin medyadaki etkisizliği sorgulanmalıdır. Kadınların medyadaki ağırlığının artması sağlanmalıdır.
*Şiddet gördüğü için haberi yapılan kadın, ikinci bir mağduriyeti habercinin yorumları ve haberdeki arka plan görüntüleriyle yaşamamalıdır.
*Şiddetle karşı karşıya kalındığında ne yapılacağı hakkında bilgisi olmayan kişilere, hatta sıradan okuyucu ve izleyicilere yol gösterir nitelikte pratik bilgiler verilmelidir.
*Dizi kurgularında şiddet ve benzeri kötü sahnelerin canlandırılmasındaki ustalık, çözümler ve kurtuluşlar için de gösterilmelidir. Çaresizlik algısı kafalardan silinmelidir.
*Sürekli ataerkil toplum yapısı konu edinen dizilerin yerine özgün yapımlarla izleyicilere kadın, erkek eşitliği aşılanmalıdır.
*Dizilerde kadını ev içi rollerden sıyırıp dışarı yaşamda gösteren, erkeğiyse ev içi rollerde gösteren örnekler çoğaltılmalıdır.
*Dizilerde gösterilen ebeveynlik rollerinde sorumluluk kadınla erkeğe eşit dağıtılmalı, çocuğa sadece anne bakar algısı değiştirilmelidir.
*Kadına şiddeti doğallaştırmaktan kurtarmak, sıcak aile ilişkilerini izleyiciye sunmak gerekir.
*Kadının korunmaya, sahiplenilmeye muhtaç varlık olarak gösterilmediği, aksine güçlü olduğu, hayatını başkalarına bağımlı olmadan yaşayabileceği hikâyeler anlatılmalıdır.

EĞİTİM

*Eğitim sistemimiz; öğrencinin kişilik özelliklerini, yeteneklerini, potansiyellerini ve gelecek ile ilgili duygularını, düşüncelerini keşfedip sağlıklı birey, sağlıklı toplum yaratma sorumluluğunu karşılamak zorundadır.
*Okul öncesi eğitim programlarından başlayarak tüm programlar cinsiyet eşitliği temelinde gözden geçirilmelidir.
Eğitimciler kitapları, temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir bakış açısı ile hazırlamalıdır.
*Öğretim programları; sağlıklı iletişim, öfke kontrolü, stresle baş etme, zorbalıkla mücadele, davranış değişikliği, değerler eğitimlerini temel alacak biçimde olmalıdır.
*Kız ve erkek bütün çocuklar için 12 yıl kesintisiz zorunlu eğitim getirilmelidir.
*Laik ve karma eğitimi zedeleyecek uygulamalara derhal son verilmelidir. Eğitim sistemi tarikat ve cemaatlerin cirit attığı alanlar olmamalıdır. Eşit, parasız, nitelikli, laik eğitimden asla taviz verilmemelidir.
*Okul programlarında şiddet konusu her seviyeye göre planlanmalı, etkinlikler ve gerekli materyallerle desteklenmelidir.
*Milli Eğitim Bakanlığımızın şiddet ve şiddeti önleme konusundaki sistemli çabaları çok önemlidir. Psikoloji danışmanlarının okullarda uyguladığı şiddeti önleme, stresle başa çıkma, zorbalıkla mücadele, benlik saygısı, öfke kontrolü gibi etkinlikler, materyal desteği ile daha etkili hale getirilmelidir.
*Şiddetle mücadelede okul aile iş birliği sağlanmalıdır.
*Okul bina ve koridorlarında şiddeti önlemeye yönelik resim ve uyarıcı levhalar bulundurulmalıdır. “Bu okulda herkes şiddeti önlemek için mücadele eder” algısı görsellerle desteklenmelidir.
*Kişilerin duygu dünyalarını, bedensel algılarını, sanatsal duygularını geliştiren dersler her kademede branş öğretmenleri tarafından verilmelidir. Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Felsefe gibi derslerle öğrencilerin erken yaşlarda tanışması sağlanmalıdır.
*Laik, bilimsel, karma ve çağın gereklerine uygun eğitim sistemi ödünsüz uygulanmalıdır.

HUKUKİ ÇÖZÜMLER

A-6284 SAYILI KANUN
*Kanunun amacı sadece şiddeti önlemek ya da şiddet mağdurunu korumak olmayıp, şiddet uygulayanı da tedavi etmektir. 6284 sayılı Kanun bu yönde daha güçlü ifadelere kavuşturulmalı ve bu konu topluma iyi anlatılmalıdır.
Kanun metninde “açık, ani, yakın tehlike” gibi bir ifadenin bulunmaması şiddete uğrama tehlikesinin tespitini güçleştirdiği ve belirsizleştirdiği için, metinde bu kısım açık şekilde yazılmalıdır.
*Tedbir talep eden veya boşanma davası devam etmekte olan tarafların, psikolojik destek alması zorunlu hale getirilmeli ve bu konuda da yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
*Koruma tedbiri ihlal edildiğinde veya şiddet mağduru fiziksel olarak yaralandığında ya da silahla tehdit edildiğinde uygulanan zorunlu tutuklama, şiddet uygulayan kişinin tekrar şiddet gösterme eğilimini dikkat çekecek düzeyde azaltmaktadır. Kadına karşı şiddet olaylarında zorunlu gözaltına alma yetkisi getirilmelidir.
*Derecesi ne olursa olsun, şiddet uygulayan kişilerin öfke kontrolü ve davranış değişikliği yönünden rehabilite olabilmeleri için psikososyal destek programlarına alınması zorunlu hale getirilmelidir.
*Aile mahkemelerinin ve kolluğun ‘sorumluluk benden gitsin’ yaklaşımıyla verdiği tedbirler çoğu zaman da işe yaramamaktadır. Tedbir kararları verirken somut olayın özelliğine göre, vaka temelli çalışmaların yapılması gerekir.
*ŞÖNİM birimlerinin sosyal çalışmacılar açısından yeterli eleman istihdamı ile güçlendirilmesi gerekir.
*Şiddet mağdurlarının maddi ve manevi zararlarının tazmini hususunda 6284 sayılı Kanunda özel bir düzenlemeye yer verilmemesi eksikliktir. Bu konuda bir düzenleme yapılmalıdır.
*Kurumlar arası koordinasyon eksikliği yasanın etkin bir şekilde uygulanmasındaki temel sorunlardan biridir. Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları yaygınlaştırılarak soruşturmaların bu bürolardaki savcılar tarafından yapılması sağlanmalıdır.
*Şiddet mağdurlarının daha önce başvurularının olup olmadığının mutlaka kontrol edilerek süregelen bir şiddet olgusu ve başvuru durumunda şüpheli hakkında ivedilikle tedbirlere başvurulması gerekir.
*Elektronik kelepçe sistemi yaygınlaştırılmalıdır.
*KADES uygulamasının tanıtım çalışmaları devam ettirilmelidir.

B-TÜRK CEZA KANUNU (TCK)
*TCK’da eşe karşı işlenen bazı suçlar nitelikli hal sayılmak suretiyle daha ağır cezalar olsa da, sevgili veya boşanılan eş bakımından bir düzenleme yoktur. Şu bir gerçekliktir ki yaşanan kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin failleri çoğunlukla boşandığı eş ya da sevgilidir. Yasa koyucu yalnızca eş bakımından nitelikli hal saymakta bu iki husus konusunda nitelikli hal saymamaktadır. Bunları da kapsayacak şekilde kadın cinayetleri ve kadına yönelik suçlar açısından bir düzenleme yapılmalıdır.
*Konusu Ceza Kanununa göre suç olan şiddet türleri Ceza Kanununda tanımlanmalı ve bu tür şikâyetler ceza yargısına yönlendirilmelidir.
*5287 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun madde 82/1 hükmü “Töre veya sözde namus saikiyle” şeklinde değiştirilmelidir.
*5277 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ensest ilişkiler ayrı bir suç olarak düzenlemelidir.
*5287 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, ısrarlı takip ayrı bir suç olarak düzenlenmelidir.
*5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesine, “Kadına ve çocuğa karşı cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle suçlar, şiddet ile aile içi şiddet içeren suçlarda UZLAŞTIRMA yoluna gidilemez” ifadesi eklenmelidir.

C-5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

*Kadın Konukevi açmak zorunluluk haline getirilmeli, ayrı bir yasal düzenleme yapılmalı yahut var olan düzenlemelerdeki “açar” ifadeleri “açmak zorundadır” olarak değiştirilmelidir.

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.