Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

ÜLKEMİZİN DÜZE ÇIKMA MÜCADELESİNDE EN BAŞTA GÖREVİ OLAN İKTİDAR, GERİCİ SESLENİŞ VE ÇABALARA “DUR” DEMELİDİR!

ÜLKEMİZİN DÜZE ÇIKMA MÜCADELESİNDE EN BAŞTA GÖREVİ OLAN İKTİDAR, GERİCİ SESLENİŞ VE ÇABALARA “DUR” DEMELİDİR!

Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhu, bir asır önce, Atatürk’ün önderliğinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşı’nda ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda vücut bulmuştur. Bir asır boyunca, bütün emperyalist müdahalelere rağmen milletimiz, bu ruhla çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyeti savunmuş ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü yüreğinde yaşatmıştır.

Milletin gözünün içine bakarak Atatürk’e saygısızlık etmek ve lanet okumak, hilafet-şeriat özlemlerini konuşmak, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi yuva yıkıcılıkla suçlamak, harf devrimini tartışmaya açmak ve akıl dışı bu söylemleri bir avuç gericinin akla ziyan ifadelerle sosyal medyada desteklemesi, laikliğin elden gideceği korkusu içinde yaşayan pek çok vatandaşımızda, doğal olarak infial uyandırmıştır. Oysa kadın erkek yan yana fabrikada çalışan, tarlada ekip biçen, hastanede, alışveriş merkezinde, okulda çalışan, esnaf ve zanaatkârlık yapan ve yeri günü geldiği zaman düğünlerde, yayla şenliklerinde beraberce türkü söyleyip halay çeken, çoğu dinine bağlı, ezici çoğunluktaki sade vatandaşımız laik Cumhuriyetimize sadakatle bağlıdır. Mustafa Kemal Atatürk ise yüreklerinde ve dualarındadır. 

Ülkemizin zorlu bir mücadele sürecinden geçtiği açıktır.

Ekonomimizi düzeltmek, yoksulluğu ve işsizliği bitirmek zorundayız. Yanlış ekonomik politikalar neticesinde ortaya çıkan adaletsiz gelir dağılımıyla, yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca insanımızla, ürkütücü boyuta varan işsizler ordusuyla ülke olarak huzura ulaşmamız mümkün değildir. Üstü de, altı da, denizi de cennet olan vatanımızda, çalışkan, zeki, mert insanımız ve genç nüfusumuz eliyle ekonomik bağımsızlığımızı kazanabilir ve refaha ulaşabiliriz.

Vatan toprağımıza gözünü dikmiş bölücü terör örgütü PKK’yı bitirmek zorundayız. Devletimizin PKK’yı silme noktasına ulaşan mücadelesini bütün milletimiz desteklemektedir. “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, hepimizin ortak seslenişidir.

Türkiye’yi ABD’nin piyon ülkesi yapmaya kalkışan vatan haini FETÖ’nün kalıntılarını kazımak zorundayız. Bu hainler büyük oranda kurumlarımızdan temizlenmiştir fakat henüz sona gelinmediği görülmektedir. FETÖ temizliği, son hain deliğinden çıkarılana kadar devam etmelidir.

Bu sorunları çözmekle en başta sorumlu olan iktidarın milli birliğimizi sağlama yükümlülüğü vardır. İktidar, milletimizde hiçbir karşılığı olmayan Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı gerici söylemlere “dur” demek zorundadır.

Tek beklentisi birlik ve beraberlik içinde refaha erişmek olan milletimizin yüce duygularına, bir adım ileri, iki adım geri tavırlarla saygı gösterilemez. Cumhuriyete ve Atatürk’e bağlılığı, milletimizin bilincine nakşolmuştur. Bu bağlılığa değil ayar çekmek, en güç anlarda nasıl dört elle sarılmak zorunda kalındığını yakın geçmişimiz göstermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Tülin Oygür
CKD Genel Başkanı

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.