Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

ÜRETİMDE VE İSTİHDAMDA KADIN ZİRVELERİ

ÜRETİMDE VE İSTİHDAMDA KADIN ZİRVELERİ

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak kadının üretim ve istihdamda daha fazla yer almanın yollarını aramak ve geliştirmek üzere düzenlediğimiz “Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirveleri” programımızı açıkladık.

28 Eylül 2022
“Kadının Devrimi Üretimdedir!”

Kadın erkek eşitsizliğinin tarihsel ve en önemli nedeni, üretim ilişkilerinin belirlediği mülkiyetli ve sınıflı toplumda kadınların üretimden uzaklaşmasıyla erkekten aşağı, erkeğe tabi cins olarak kalmasıdır. Kadının tarih boyunca ayrımcılık, yoksulluk, şiddet gibi ağır sorunlarla yüz yüze oluşu bu eşitsizlikten kaynaklanmıştır. Bununla birlikte son iki yüzyılda süreç tersine işlemeye başlamıştır. Kadın üretim hayatına katıldıkça toplumda varlığını kabul ettirmiş, erkekle yan yana ve eşit konuma ulaşmada büyük mesafeler kat etmiştir.
Kadın mücadelesini bu gerçeklik zemininde yürüten Cumhuriyet Kadınları Derneği, ülkemiz kadınlarının üretime katılma, üreterek kendini var etme arzu ve çabasından daima heyecan duymuştur. Bu heyecanla bugün, kadınlarımızın üretimde ve istihdamda çok daha fazla yer almalarının yollarını aramak ve geliştirmek üzere “Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirveleri” düzenleme kararı almıştır.
Türkiye, kurucuları arasında olduğu OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üyesi 38 ülke içinde, kadının iş gücüne en az katıldığı ülkedir. Sadece bu veriyle bile ülkemizde kadının çalışmayla ilgili önemli sorunları olduğu ortadadır. Çalışma yaş aralığı 15 ila 64 arasındaki kadınlarımızın yüzde yetmişi çalışmamaktadır. Bu durumun önemli bir sebebi 1980’lerden itibaren uyumlandığımız küresel sistemde kamusal üretim ve istihdamın daraltılması, yerine serbest piyasa ekonomisinin hâkim kılınmasıdır. Devletin geri çekilmesiyle tarımsal üretim baskılanmış, tasarruf geri plana atılmış, yeni yatırım yapılamamış, istihdam yaratılamamıştır. Erkek nüfus dahil işsizliğin körüklendiği bu durumun payına düşürdüğünden başka; kalifiye eğitim alamamak; çocuk yetiştirme ve ev bakım sorumluluğunu tek başına yüklenmek; evlilik, çocuk doğurma, emzirme gibi uğraşlar sebebiyle işe alımlarda tercih edilmemek veya işten ayrılmak zorunda kalmak gibi nedenlerle de kadınlar iş yaşamından uzak kalmışlardır.
Buna çözüm olarak kamu ve özel sektör kuruluşları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri tarafından çeşitli öneriler tartışılmaktadır. Bunlar arasında, istihdamda kadın kotası konması, kadın kooperatifçiliğinin desteklenmesi, esnek ve yarı zamanlı çalışmanın getirilmesi, kadın girişimcilerin önünü açacak vergi düzenlemeleri, tarım, aile işletmeleri gibi yerlerde kayıt dışı çalışanların sigortalanması gibi öneriler bulunmaktadır.
“Milli ve Devrimci Kadın Hareketi’ nin öncüsü sorumluluğuyla Derneğimiz, Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirvelerini bilinen sorunlar ve çözüm önerilerinin tekrar edildiği toplantılardan öteye geçirmek istemektedir. Zirvelerimizin özgün yönü, işçi, çiftçi, kamu çalışanı, girişimci, ev kadını gibi farklı çalışma statüsündeki kadınların düşüncelerine yer verilmesi olacaktır. Sayısal veriler ve istatistiklerle ortaya konan çalışmalardan farklı olarak konu “sahibine” sorulacak, öncelikle o dinlenecek, tartışmalar onun öne çıkardığı sorular ışığında yürütülecektir. Kadın Zirvelerinde kadınlardan gelecek fikirlerin ilham verici ve devrimci olacağına inanıyoruz.
Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirveleri, ikisi İstanbul’da, yedisi yedi farklı ilimizde olmak üzere ve kadınların çalışma statülerine göre belirlenmiş dokuz farklı başlık altında düzenlenecektir. Sayacak olursak, Çiftçi Kadınlar Zirvesi Antalya’da, Esnaf Kadınlar Zirvesi İzmir’de, Ev Kadınları Zirvesi İstanbul Avrupa yakasında, Girişimci Kadınlar Zirvesi İstanbul Anadolu yakasında, İşçi Kadınlar Zirvesi Bursa’da, Kamu Çalışanı Kadınlar Zirvesi Ankara’da, Kayıt Dışı Çalışan Kadınlar Zirvesi Kayseri’de, Kooperatifçi Kadınlar Zirvesi Adana’da, Sanat Üreten Kadınlar Zirvesi Mersin’de yapılacaktır. Zirvelerimizi Ekim ayı ortalarında başlatıp Kasım ayı bitmeden tamamlamayı planlamaktayız.
Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin illerdeki şubeleri tarafından hazırlıkları yürütülecek zirvelerde öncelikle o il için belirlenen çalışma grubundaki kadınlarla buluşulacak, çalışma hayatıyla ilgili düşünceleri, sorunları, çözüm önerileri görüşülecektir. O grupta çalışan kadınlara özel ortaya konan sorulara cevaplar aranacaktır. Her grup içinden Zirvede konuşma yapmak üzere delegeler belirlenecektir. Her zirveye, ilgili çalışma statüsünden yetkililer; özel sektörden, kamu kurum ve kuruluşlarından, sendikalardan; demokratik kitle örgütlerinden temsilciler, katılımcı ve konuşmacı olarak davet edilecektir. Zirveler tamamlandıkça ortaya çıkacak raporlar birleştirilecek, nihai ve genel “Üretimde ve İstihdamda Kadın Raporu” kamuoyuna ve ilgili kurumlara sunulacaktır.
Başta da belirttiğimiz gibi Kadın Zirvelerinin ilham kaynağı kentte olsun köyde olsun kadınlarımızın gözlerinde çakan üretme, üreterek var olma, ilerleme ve özgürleşme ışığıdır. Türk kadını üretmek istiyor! Mustafa Kemal Atatürk Türk Devrimi’ni tanımlarken “içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler” ifadesini kullanıyor. Bu ifadenin yaşama geçmesini en çok devrimini tamamlamak isteyen kadınlarımız arzu ediyor. Buradan hareketle biz de çalışmamızda şu sloganları benimsiyoruz:


Kadın Üretecek, Devrimini Tamamlayacak!
Devrim Kadınsız, Kadın Üretimsiz Olmaz!
Kadının Devrimi Üretimdedir!
Üreten Kadın Yükselir! Yükselen Kadın, Yükselen Türkiye!


Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Prof. Dr. Tülin Oygür

Açıklamayı İzlemek için ;

https://youtu.be/Bv94jntmWWA

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.