Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

24 NİSANA KARŞI 21 NİSAN HAREKETİ

24 NİSANA KARŞI 21 NİSAN HAREKETİ

Basının ve Kamuoyunun Dikkatine

24 Nisan’a Karşı 21 Nisan Hareketi

21 Nisan VAN KATLİAMI ( Ermeni Mezalimi ) Günü Olarak Anılsın

 Son zamanlarda 24 Nisanı, Ermeni Soykırımı günü olarak tanıyan ülkelerin sayısı ( bugün için 30  olup ) giderek artma eğilimindedir.Halihazırda , ABD’nin 49 eyaleti bu günü soykırım günü olarak tanımış bulunmaktadır. Ermeni Diasporası son olarak 50 . eyalet Missisipide de tanınması için var gücüyle çalışmaktadır. O zaman,  Federal Hükümetin tanıması da  kaçınılmaz olacak bu da ülkemize yeni dayatmalar getirecektir.  Sn Doğu Perinçek’in 15 Ekim 2015’te Strazburg’da kazandığı, soykırım yoktur kararına ,   AİHM  zaferine rağmen , son olarak Fransa ve İtalya da bu kervana katılmıştır.    Batı emperyalizminin hedefi bu yolla Türkiye’yi iyice yalnızlaştırmak , köşeye sıkıştırmak ve PKK’ya yol açmaktır.Bir insanlık suçu olarak Ermeni soykırımını, dünya kamuoyuna kabul ettirmek, 100 yıllık Büyük Ortadoğu Projesinin bir parçasıdır ve Türkiyeyi bölmek parçalamak amacındadır.Çünki soykırımı Tanımanın ardında , Tazminat ve Toprak ( 3T) talebi vardır. BOP’un Türkiye ayağındaki üç büyük dayatmasından biridir.( Diğer iki ayağı; MAVİ VATAN yani Kıbrıs ve Ege Adaları ile Güneydoğuya özerklik verip arkasından da büyük Kürdistanı kurmaktır). Rum-Pontus soykırım iddiası da kapıda beklemektedir.

Ne yazık ki devletimiz bu konuda hiçbir adım atamamıştır. Haa bir de “Hepimiz Ermeniyiz” diyerek özür dileyenler var. Buradan anlaşılıyor ki Türk halkı 1915’te neler olduğunu tam olarak bilmiyor.

O halde 21 Nisan 1915 günü neler olduğuna bakmak lazım

Birinci Dünya Savaşı bütün şiddetiyle sürerken, Türk milleti tam da yedi düvele karşı can havli ile savaşırken 21 Nisan 1915 ‘te , emperyalist kışkırtmalarla Van ilimizde başlayan Ermeni isyanı kısa sürede bütün Anadolu’ya ve Balkanlara yayıldı. Bu isyanlarda , bir milyondan fazla Türk-Müslüman, Ermeni çeteleri tarafından vahşice katledildi. Katliamdan kaçabilenlerin önemli  bir bölümü de göç yollarında hayatını kaybetti.
O gün, sadece VAN ve çevresinde , tarihçi Prof.Dr. Justin Mc Carty’nin tesbitlerine göre katledilen Türklerin sayısı 194.167, Osmanlı arşivlerinde ise 217. 132 kişidir.
Yani, Türk ve dünya kamuoyuna 24 Nisana karşı, 21 Nisanı anlatmanın zamanı çoktan gelmiş hatta geçmektedir.24 Nisan soykırım iddiası hepimize, çocuklarımıza,  bütün Türk Milletine karşı çok büyük bir haksızlık ve bir insanlık ayıbıdır. Biz soykırım yapmadık vatanımızı savunduk.

Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne  sonuna kadar sahip çıkan Cumhuriyet Kadınları olarak, bu konuda daha önce de panel ve konferanslar   düzenlemiş, son olarak da yazarları derneğimiz üyeleri olan iki kitabı literatüre kazandırmış, toplumsal farkındalığı yükseltmek için çalışmıştık.

Ama  artık, Tür Milleti olarak, hep savunma durumunda kalmaktan  çıkıp Ermeni Diasporasına karşı kendi tezlerimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koymak zorundayız.

Bu maksatla, Diasporaya karşı mücadele yürütmek üzere kurulmuş olan  ve kurucusu ışıklarda uyusun Sn RAUF DENKTAŞ olan TALAT PAŞA KOMİTESİ   ,emperyalist baskılara karşı toplumsal direnişi yükseltmek üzere bir imza kampanyası başlatma kararı almış bulunmatadır.  

21 Nisan VAN katliamı , Ermeni Mezalimi günü olarak anılsın ve o gün katledilen yurttaşlarımızın anısına Ankara’da bir Anıt-Müze ve bir Orman inşa edilsin.

Cumhuriyet Kadınları olarak ,  Talat Paşa Komitesinin başlattığı bu kampanyayı bütün gücümüzle ve onur duyarak desteleyeceğimizi beyan ederiz.

Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır

Doç. Dr. Şen Yazgan
CKD Genel Sekreteri

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.