Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

AV.ÖNİZ ÖZSOY YAZDI: “İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ”NÜN TÜZÜĞÜ HAKKINDA

AV.ÖNİZ ÖZSOY YAZDI: “İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ”NÜN TÜZÜĞÜ HAKKINDA

Cumhuriyet Devrimi’nin en önemli yapı taşlarından biri, HUKUK DEVRİMİ’DİR. 17 Şubat 1926 tarihinde yürürlüğe konulan Medeni Kanun’un gerekçesinde, dinlerin bir vicdan işi olarak kalmasının, bu yüzyıl medeniyetinin esastı ve eski medeniyetle yeni medeniyetin en mühim farikalarından biri olduğu vurgulanmıştır.

Laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kuruluş felsefesi ile gayesini muasır bir medeniyet olmak olarak tanımlamış ve gerçekleştirdiği hukuk devrimi ile insanları din, ırk, mezhep, cinsiyet farklılıklarına göre ayıran parçalı, çoklu hukuk sistemini hükümsüz kılmış ve vatandaşlık bağını esas alan, temelini hür aklın, hür vicdanın ve millet egemenliğinin oluşturduğu tek hukuk sistemini geçerli kılmıştır.

Bu sebeple hukuk ve yargı birliği, ulus olmanın ve dolayısı ile tam bağımsızlığın en önemli unsurlarından biri olduğu gibi laiklik ilkesinin de en önemli teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan her birey, dini, cinsi, ırki ve benzeri çatışmaları reddeden, kanun önünde eşit oldukları laik hukuk sisteminin güvencesi altındadırlar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 4 Şubat 2013 tarihinde imzaladığı ‘İslam Konferansı Örgütü Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğü’, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından, 15 Ocak 2019 tarihinde KANUN TEKLİFİ olarak, onaylanması istemi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. İş bu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından 18 Ocak 2019 tarihinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na iletilmiştir.

Kanun teklifi olarak onaylanması talebi ile TBMM’ye sunulan ilgili tüzükte, İslam Konferansı Örgütü’ne üye devletlere yönelik olarak ve İslam Konferansı Örgütü Şartı rehberliğinde kadınların toplumdaki rolünün geliştirilmesini ve tüm haklarının gerçekleştirilmesini amaçlayan ilkeler bütünü düzenlenmiştir.

İslam Konferansı Örgütü yahut yeni adı ile İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletler, birbirlerinden farklı sosyal, kültürel, ekonomik koşullara ve siyasi yapılara sahiptirler. Örgütün 1972 tarihli ve ilgili tüzükte de atıfta bulunan ‘ŞART’ına göre her İslam ülkesinin üyelik hakkı bulunduğu belirtilmiştir. Ancak ‘İslam Ülkesi’ tanımı uluslararası politika bağlamında muğlâktır. Zira üye ülkelerden biri bir İslam Krallığı olan Suudi Arabistan iken bir diğeri laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Keza üye ülkelerin iç siyasi ve hukuki yapıları incelendiğinde, çoğunlukla demokratik bir rejime sahip olmadıkları, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında sorunlar bulunduğu bilinmektedir.

Bu sebeple ilgili tüzük, her ne kadar İslam ülkelerindeki kadınların toplumdaki rollerinin ve haklarının iyileştirilmesi gibi olumlu bir amacı ihtiva etse de tüzük içinde yer alan birtakım ifadelerden, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip bireyler, yurttaşlar olarak değil erkeğe tabii bir cins olarak tanımlandığı açıktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW), Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne (İstanbul Sözleşmesi) taraf, Anayasa’nın 90. Madde hükmüne binaen imza ettiği iş bu uluslararası sözleşmeleri üst norm olarak kabul etmiş, Anayasa’nın 10. Maddesine göre kanun önünde eşitlik ilkesini düzenlemiş ve aynı maddede kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu, devletin bu eşitliğin yaşama geçmesi ile yükümlü olduğunu vurgulamış, laik, demokratik bir hukuk devletidir.

Kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne onaylanması istemi ile sunulan ilgili tüzüğe, her ne kadar Anayasa’nın 90. Maddesi çerçevesinde çekince konulsa ve ilgili tüzüğün Anayasa’ya, kanunlara ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak yorumlanacağı ve uygulanacağı belirtilse de iş bu tüzük açıkça taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere, Anayasa’ya, kanunlarımıza aykırıdır.

TBMM sunulan bu kanun teklifinin, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Av.Öniz Özsoy
Cumhuriyet Kadınları Derneği 
Genel Merkez Hukuk Komisyonu Üyesi

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.