Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HACER ÖZTÜRK YAZDI: DEVRİMİN ÜÇ YASASI

YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ HACER ÖZTÜRK YAZDI: DEVRİMİN ÜÇ YASASI

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan devrimlerin üçü T.B.M.M ’nin 3 Mart 1924 günlü oturumunda, oybirliğiyle kabul edilen üç yasayla yürürlüğe girmiştir.
Bunlar:
1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği yasası),
2. Halifeliğin Kaldırılması,
3. Şer’iye ve Evkaf ve Erkan-ı harbiye-i Umumiye Vekâlet’inin Kaldırılmasına Dair Kanun.

1.Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği yasası) Osmanlı Döneminde üç türlü eğitim vardı.
• Medreseler,
• Yabancı Mektepleri,
• Tanzimat Mektepleri

Eğitim Birliğinin olmayışının yol açtığı, birbirine yabancılaşmış üç tür insan yerine; hepsi aynı akılcı-bilimse eğitim- öğretimle donanmış yurttaşlardan oluşan bir ulus oluşturmayı amaçlıyordu.
Atatürk, 16 Temmuz 1921’de Ankara’da toplanan maarif Kongresi’ni açış söylevinde:
“Şimdiye dek uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin gerileme tarihinde en önemli bir amil olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli eğitim programında bahsederken eski devrim hurafelerden ve fikri vasıflarımızla hiçbir ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, Doğudan ve Batıdan gelebilen bütün tesirlerden tümüyle uzak, milli seciye ve tarihimize uygun bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın bütünüyle gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir. Gelişi güzel yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar edebilir”. Tevfik Fikret’in bir şiirinde ile getirdiği şu belirlemeyi yinelemekte ve “ Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” demektedir.

2. Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Dışına Çıkmasına dair kanun.

Aynı gün içerisinde (3 Mart 1924) yapılan ikinci düzenleme ise, halifeliğin kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Toprakları dışına çıkmamasına ilişkin bulunmaktadır. Kanun gerekçesi şöyle başlamaktadır:
“Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde hilafet makamının varlığı Türkiye’yi iç ve dış politika alanında iki başlı olmaktan kurtaramadı. Bağımsızlığında ve milli yaşamında ortaklık kabul etmeyen Türkiye’nin, görünüşte olduğu kadar, üstü kapalı şekilde bile ikiliğe tahammülü yoktur.”

Saltanatın 1 Kasım 1922 kaldırılmış olmasına karşın, halifeliğin iki yıl sonra kaldırılmasının nedeni, o günlerin koşulları ve özellikle de T.B.M.M. içindeki muhalefetin tutumu ile ilgili idi.
Prof. Dr. Yaşar Nuri ÖZTÜRK, halifeliği “ sultanı tanrılaştıran sistem” olarak tanımlamıştır. Sultana- padişaha” dinsel dokunulmazlık” kazandıran halifelik kavramı olmadığı gibi hiçbir kutsal yönü yoktur. Hz. Muhammet sonrası İslam tarihi halifelik savaşlarının, hilafet entrikalarının tarihidir.
Halifeliğin tarih içinde Müslümanlara ve Türklere neredeyse hiçbir yararı olmamıştır:
Ulema sınıfı İslamiyet’i ihtiraslarına alet etti. Gerçek anlamını kaybeden halifelik din ve devlet için bir gerileme nedeni oldu.
Emperyalist Batı, İslam dünyasını halifelik kaldırıldıktan sonra değil, halifeliğin “en güçlü olduğu” dönemlerde daha çok sömürmüştür.
Halifelik, Birinci dünya Savaşı’nda Müslüman Arapların Osmanlı’yı arkadan vurmasına engel olmamıştır.
Son halife-padişah Vahdettin, Türk ulusunun ölüm kalım savaşında Hristiyan isyancı İngilizlerin, Yunanlıların yanında olmuştur. Sakarya’ya kadar gelen Yunan ordusunun hilafet ordusu olduğuna dair beyannameler yayınlanmıştır.
Anayasasında “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir,” denilen bir hukuk devletinde “ Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” olma iddiasındaki bir hilafetin “egemenliğin” önündeki en büyük “kayıt ve şart” olacağına şüphe yoktur.

3. Şer’iye ve Evkaf ve Erkan-ı harbiye-i Umumiye vekâletlerinin kaldırılmasına Dair kanun;3 Mart 1924 tarihinde T.B.M.M.’ nde görülmüş ve adı geçen vekaletler (bakanlıklar) kaldırılmıştır.

Kurtuluş Savaşı sırasında, şeriatçı cephenin kendi halkına silah çekmesi sonunda laiklik, bir savaş ilkesi olarak varlığını kazanmıştır. Dinin ve ordunun siyasetle ilgilenmesinin pek çok sakıncaları görülmüştür. Bu gerçek bütün uygar uluslar ve hükümetler tarafından temel ilke olarak kabul edilmiştir.
Toplumu ilgilendiren işlemlerde yasama ve yürütme yetkisinin T.B.M.M. ‘ye T.B.M.M. hükümetine ait olduğu, dine ilişkin kanundaki yetkinin ise Diyanet İşleri Reisliğine belirtilmektedir.

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılmasıyla da Genel Kurmay Başkanlığı düzeyine getirilmiştir.

Cumhuriyetin laik ve demokratik yönelimi böylece somutluğunu kazanmaktadır.

Hacer Öztürk
Tarih Öğretmeni
CKD Gen. Ynt. Kr. Üyesi

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.