Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

Kızılca Gün

Kızılca Gün

26 Aralık 2022

Kızılca Gün, 27 Aralık 1919


Türklerin önemli özelliklerinden biri devlet kurmadaki başarılarıdır. Türkler hiçbir zaman kendilerine ait olmayan, başka bir devletin esareti altına girmemişlerdir. Devletlerinin siyasi varlığı her tehlikeye düştüğünde derhal yeni bir Türk Devleti kurmasını bilmişlerdir. Osmanlı Devleti siyasi varlığını tamamladığında da yeni Türk Devleti onun yerini derhal alır.
Kızılca Gün; geleneklerimizde Türk Devleti’nin kurulduğu günün adıdır. 27 Aralık 1919 bir kuruluş günüdür. Ankara halkı Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti’ni günün önemine uygun olarak karşılamıştır. Halk günler öncesinden çevre köy ve kasabalardan akın akın Ankara’ya gelmiştir.


27 Aralık 1919 sabahı Seğmenler Samanpazarı’nda Seğmen Ateşi yaktılar. Seğmen Sancağı’nı açarak Seğmen Alayı kaldırdılar. Seğmen Alayı her zaman değil, önemli günlerde kalkar. Devlet dara düştüğünde, Seğmen Alayı’nın kalkması yeni Türk Devleti’nin kuruluş müjdesidir.
Mustafa Kemal Paşa ve Temsil Heyeti’ni Dikmen sırtlarında karşılayan 3000 atlı, 700 yayanın arasında Beypazarı’nın atlı kadınları da vardır. Mustafa Kemal Paşa Seğmenlere “Buraya kadar neden geldiniz,” diye sorar. “Seni görmeye, yoluna baş koymaya geldik Paşam,” cevabı veren Seğmenler Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’da muhafızı, cephede de askeri olurlar.
İzmir’in işgalinden beri hiç davul sesi duyulmayan Ankara semaları o gün davul sesleri ile inler, kalesinde şanlı bayrağımız dalgalanıyordur. Türk devlet geleneğinde “davul” bağımsızlık sembolüdür.
Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, 29 Ekim 1919’da Ankara müftüsü Rifat Börekçi’nin başkanlığında kurulur. Ankaralılar Kuvayı Milliyecidir.

14. yüzyıldaki Moğol istilası sonunda Anadolu Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girer, yerini Türk Beylikleri alır. Ankara’da Ahi Cumhuriyeti kurulur. Beyliklerin her biri bir aileye veya hanedana; Ankara’da Ahi Cumhuriyeti ise halka (cumhura) dayanır. Mustafa Kemal Paşa’yı Dikmen sırtlarında karşılayan Seğmenler işte o halktır, “Cumhur”dur.
Atatürk, “Ben Ankara’yı coğrafya kitaplarından değil, tarih kitaplarından tanırım, çok önceden Selanik’teyken tanımıştım,” diyor. Millî Mücadele’nin karargâhı olarak da Cumhuriyetimizin başkenti olarak da Ankara’yı düşünmüştür.
23 Nisan 1920’de TBMM açılmış, Millî Mücadele TBMM tarafından yönetilmiştir. Zaferi TBMM’nin ordusu kazanmıştır. Askeri zafer Lozan’da siyasi zaferle taçlanmıştır.
29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile Ankara tarihte ikinci kez ve sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti başkenti olmuştur. Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaran “Atatürk İlke ve Devrimleri”nin hepsi TBMM’de tartışılmış, kabul edilmiş ve sonra uygulamaya konmuş, hayata geçmiştir.


Cumhuriyetimiz sonsuza kadar var olacaktır.


Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu Üyesi
Hacer Öztürk

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.