Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

Kadın, Ülkesi Kadar Özgürdür!

Kadın, Ülkesi Kadar Özgürdür!

Her günümüzün 8 Mart olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
Toplumların 8 Mart’ları, anneler günü veya sevgililer günü havasında, kadınlara çiçekli kalpli
mesajlar göndererek kutlama eğilimleri neyse ki azalmaktadır. Bundan memnunuz, çünkü “8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” bundan 110 yıl önce, “Ey kadınlar, iyi ki varsınız, sizi ne
kadar çok seviyoruz,” seslenişiyle değil, emekçi kadının ağır çalışma şartlarına ve kadının
toplumsal yaşamda birçok haktan mahrum tutulmasına karşı 1911 yılında Avrupa’da düzenlenen büyük mitinglerle ortaya çıkmıştır.
Aradan geçen bir asrı aşkın süre içinde kadınlar, hukuki hakları ve toplumdaki yerleri
bakımından önemli kazanımlar elde etmiştir. Hele Atatürk’ün Türkiye’sinde birbiri ardından
çıkarılan devrim kanunlarıyla ve 1934 yılında çıkarılan kanunla Fransa’dan, Belçika’dan,
İsviçre’den çok önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanmasıyla Türk kadınının elde
ettiği ilerleme dünyaya örnek olmuştur.
Ne var ki ülkemizde de dünyada da 8 Mart’lar bitmemiştir ve her gün 8 Mart’tır. Bütün
hukuksal düzenlemelere rağmen kadının “sadece kadın olduğu için” toplumda ayrımcılığa
uğraması, şiddet görmesi ve cinayetlere kurban gitmesi koca bir gerçek olarak insanlığın önünde durmaktadır.
Kadın lehine olan düzenlemeler, dünyada toplam maddi varlıkların ezici çoğunlukla
erkeklerin elinde toplandığı gerçeğini değiştirmemiştir. Hiçbir hukuki engel olmamasına rağmen,
kadınların karar verici makamlarda görev alması erkeklerden çok daha az görülmektedir.
Sendikasız veya kayıt dışı çalışan kadın, aynı işte çalışan erkeğe göre daha az ücret almaktadır.
İşte gördük; salgın sürecinde işsizlik artmıştır ama kadınlar, en önce ve daha yüksek oranda
işlerinden olmuşlardır. Dünya çapında kadınların üçte ikisinin maddi ve manevi şiddet gördüğü bilinmektedir. Yasalar çıkarılmakta, cezalar artırılmakta fakat kadına tecavüz ve kadın
cinayetlerine son verilememektedir.
Kuşkusuz, kadın hakları ve kadına yönelik şiddet alanında yapılan yasal düzenlemeler
kadınların büyük güvencesidir. Üzerinde çalışılan İnsan Hakları Eylem Planında kadına yönelik
şiddete karşı mücadeleye güç katacak önemli düzenlemeler yer almaktadır; bunu destekliyoruz.
Ancak, kadın erkek eşitsizliğinin temelindeki sömürülen, ezilen insan gerçekliğinin üzerine
yürünmeden, toplumun refah ve kalkınmışlık düzeyi topyekûn yükseltilmeden, yalnız yasalarla
kadın sorununun çözülemeyeceğini de ısrarla ifade ediyoruz. Kadın sorununu, toplumun
sorunlarından soyutlayarak çözebilme ihtimali yoktur. Türkiye ne ölçüde bağımsız, özgür ve
aydınlanmış bir ülke olursa kadınlarımız o ölçüde haklarını kullanabilen özgür yurttaşlarımız
haline gelebilir. Kadın, ülkesi kadar özgürdür!
Çağımızda kadın mücadelesini, mazlum milletlerin emperyalizme karşı verdikleri
mücadeleden ayrı görme imkânı yoktur. Bu toprakların kadınları nasıl dün, emperyalist Batıyı
dize getirdiğimiz Kurtuluş Savaşımızla ayağa kalkmışsa, bugün de emperyalizmin maşası olan
gerici ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz savaşı kazanmamızla aydınlık geleceklerine
kavuşacaklardır.
Bu nedenle, silahlı güçlerimiz bölücü terör örgütü PKK’ya karşı kahramanca savaşırken,
“Ülkemizi böldürmeyeceğiz” diyerek terörün partisi HDP’nin maskesini indiren Diyarbakır
Annelerini kadın mücadelesinin ön saflarında görmekteyiz. Onlar, kadın emeğinin en yücesi
olan evlat yetiştirmekten doğan haklarını, ülkemizi savunma mertebesine taşımış kahraman
kadınlarımızdır.
Cumhuriyet Kadınları Derneği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Genel Merkez
yöneticileri ve çeşitli şubelerinden temsilcilerle birlikte kahraman Diyarbakır Annelerinin
yanında olacaktır. Bu mutluluğumuzu kamuoyuyla paylaşır, bütün kadınlarımızın Emekçi
Kadınlar Günü’nü yürekten kutlarız.
Prof. Dr. Tülin Oygür
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Başkanı

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.