Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

Kız Çocuklarımız Mağdurdur

Kız Çocuklarımız Mağdurdur

Ülkemizde uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başlaması, beraberinde
üniversite öğrencilerinin yurt sorununu da gündeme getirdi. Çocuklarımızın yurt
binalarının önünde, banklarda uyumak zorunda bırakılması hepimizin içini kanatan
büyük bir yaradır. Çocuklarımız en doğal hakları olan eğitim ve barınma hakları
ellerinden alınarak mağdur edilmektedirler. Bu mağduriyet en çok da kız
çocuklarımızın eğitim hayatlarında hissedilmektedir. 4+4+4 eğitim sistemi ile kız
çocuklarımızın erken yaşta okullardan alınarak eğitim haklarının ellerinden
alınması sorunu henüz çözülememişken, büyük zorlukları aşarak üniversitede
eğitim şansını elde edebilmiş kız çocuklarımızın karşısına çıkan bir de barınma
sorunu, mağduriyetlerini derinleştirmektedir. Bu imkansızlıklar ve yanlış eğitim
sistemi nedeniyle dar gelirli ailelerimizin kız çocuklarının eğitim fırsatları nerdeyse
ellerinden alınmaktadır.

Eğitimde Özelleştirmeden Vazgeçilmelidir

Bu büyük yaranın kaynağının en temeli eğitimde uygulanan 4+4+4 sistemi ve
özelleştirme politikalarıdır. Çok açıktır ki ülkemiz artık özelleştirme politikalarını,
hayatın içinde kaldıramamaktadır. Bugüne kadar uygulanan yanlış politikalar
yüzünden özel yurtların ortaya çıkması ve teşvik edilmesi nedeniyle dar gelirli
ailelerin çocukları tarikatlara muhtaç hale getirilmiştir. Bu durumun nelere mal
olduğunu 15 Temmuz’da ve kızlarımızın tarikat yurtlarından yükselen içimizi yakan
çığlıklarından gördük. Bu nedenle de bu büyük sorun aynı zamanda bir güvenlik
sorunudur. Kızlarımızın güvenliği devletimize emanettir.

Çözümün Adresini Devlet Göstermelidir

En değerli ve temel bir hak olan eğitim hakkından, bütün yurttaşlarımızın eşit
şartlarda yararlanması zorunluluğu sosyal devletin gereğidir. Devletimiz bu sorunu
en başta eğitimde özelleştirme politikalarından vazgeçerek çözebilir. Devlet ihtiyaca
göre barınma imkanını kendi eliyle çözmeyi hedeflemeli ve bu ihtiyaçlar kontenjana
göre belirlenmelidir. Bugün de önümüzde duran ve acil önlem alınması gereken bu
büyük sorunun çözümünün adresini bizzat devlet göstermelidir. Çocuklarımızın
eğitim hakkı, ev sahiplerinin insafında değil, başta kız çocuklarımız olmak üzere
güvenlikli, sağlıklı, kalabilecekleri yer sorunu devlet eliyle acilen çözülmelidir.
Devlet bütün kurum ve kuruluşları, halkçı belediyecilik anlayışına sahip olmak
zorunda olan tüm belediyeleri, özel tüm işletmeleri görevlendirerek acil eğitim
seferberliği başlatmalıdır.
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Yönetim Kurulu adına
Genel Başkan
Prof. Dr. Tülin Oygür

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.