Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

KORKMA

KORKMA

KORKMA !
KORKMA!
Ben ezelden beridir hür doğdum hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım…
İstiklâl marşımızın bestesinin konuşulduğu şu günlerde, bu mısralar biraz daha mı anlamlandı ne?
Veledin biri ” Donizetti Paşa’nın ” bestelediği bir marşla yürüyor diye biz ellerimizle yazdığımız bir destanı, mazlumların örnek aldığı bir cesaret örneği olan “kükremiş sel gibi bendimizi taşıp aştığımız” kahramanlık öykülerimizi yok mu sayalım?
” Bir hilâl uğruna batan güneşleri” unutalım mı? O istiklâl marşımıza kimler ilham vermiş, yoksul şair sırtında paltosu yokken verilen ücreti kabul etmeyerek bu aziz millete kıyamet gününe kadar onurlu bir miras bıraktı.
O istiklal marşımız ki , “size ölmeyi emrediyorum””  diyen büyük komutanın emrine kayıtsız şartsız katılan  “hey Onbeşli Onbeşli” türküsünün mısralarındadır.
Bandırma vapurunun dümenini tutan kaptanın rotasıdır. İşgalci İngilizlerin cephaneliğini bir gecede boşaltıp bandırma vapuruna yükleyen; Kurtuluş savaşımızın “mim mim” örgütü ve lideri ” tophaneli cambaz Mehmet ” ve arkadaşlarının bu topraklarda İngiliz askerinin dolaşmasına itirazları vardır. Onlar ki zamanın bıçkın kabadayılardır.
19 -Mayıs 1919 Samsun’a çıkanların ayak izleri vardır!
Erzurum kongresi, Amasya Tamimi vardır, Sivas kongresi kararları vardır!
Toros dağlarının bağrında gizlice çıkarılan Adana gazetesinin rotatifi vardır!
İtalyan’ları Gülek’te, kar boğazına ( çıkış yok) yönlendiren Kılavuz Hatice vardır!
Nene hatun vardır! Mersin Gar’ına İtalyan bayrağı asılınca; ” Ben başka bir devletin bayrağı altından geçmem ” diyerek yeni bir kapı açtıran istasyon şefinin gururu vardır!
Şerife bacının kağnısında bebesinin üstüne değil cephanenin üstüne örttüğü örtünün hakkı vardır! Soğuktan donarak ölen bebenin çenesinin titremesi vardır!
Satı kadın, onbaşı Nezahat, Sultan Ahmet meydanındaki Halide Edip Adıvar’ın mitingine katılan binlerin sesi vardır! Antep’te karayılan, Maraş’ta sütçü imam vardır. Onlar ki toprakta karınca, suda balık kadar çokturlar.
Yani beyim bizim istiklâl marşımız, sizin zevkinize torununuzun (Allah bağışlasın) koşma yürüme ritmine uygun şekle getirilemez.
Evinizde istediğiniz müziği dinleyin buna kimsenin itirazı yok! Arzunuza kalmış! Naçizane önerim bu yaşta çocukların yaşına uygun müzikler ve marşlar dinlemesi yönünde; Ben değil Pedagoji bilimi öneriyor.
Şimdi beyim İstiklal marşımızın çıldırmış bir şairin sevgilisine yazdığı kişisel bir duygu seli olmadığını sanırım anlattım yukarıda!
Hâl böyle olunca istiklâl marşımız bu milletin onurudur.
Bu millet kimseye onurunu çiğnetmez.  Şairinden öğrendiği “arkadaş yurdumu alçaklara çiğnetme sakın”
Sözünü asla unutmaz. Siper eder göğsünü her türlü hayâsız akına.

Cumhuriyet Kadınları Derneği  Ataşehir Şubesi
Zeynep Ses-CKD Ataşehir Şube Sekreteri
Sevgi Güğümcüoğlu

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.