Depremzede Öğrenci Bursuna BAĞIŞ YAP

ŞULE SEPİN İÇLİ – ENGELLİLER HAFTASI OLMASAYDI

ŞULE SEPİN İÇLİ – ENGELLİLER HAFTASI OLMASAYDI

Engelliler Haftası Olmasaydı, Ne Yapardık Acaba?

Dezavantajlı konumda olanları düşündüğümüzde, “bir gün yetmez, her gün dünya kadınlar günü olmalı” diyoruz mesela. Çünkü her gün farkındalık olsun, unutulmasın istiyoruz. Engelliler haftası olmasaydı, tutum ve davranışlarımızı nasıl ve neye göre belirleyecektik?

Engelli-toplum birlikteliğini oluşturmak için yapmamız gerekenleri sıralayalım: farkındalığımızın artmasını istiyorsak, engellilerle yakın arkadaşlık kurmalı, engellilerin farklı gereksinimlerini anlayarak, aynı yaşam alanlarında bir dengeye oturtmalıyız.

Dilimizi iyi kullanmalıyız. Ayrımcı sözcüklerden arınarak konuşmalıyız. “Tekerlekli sandalyeye mahkûm” diye bir durum yok mesela. Tersine tekerlekli sandalye, bedensel engelli bireylerin özgürlüğüdür. Sandalye sayesinde eve hapsolmaktan kurtuluyorlar. “herkes bir engelli adayıdır” diye bir tespit de yok. Çünkü duyarlı olmak için engelli olmamız gerekmez. Engellilik korkutucu bir durum değildir. Hayvanları seviyoruz ve duyarlıyız. Fakat biz hayvan değiliz, insanız. Ortak paydamız canlı olmak, yaşam mücadelesi vermek ve ayrımcılığa, şiddete maruz kalmamak.

Engellilerle ilgili yapabileceklerimiz konusunda, gereksinimlerini bilen engellilerle beyin fırtınası yapmalıyız.

Engellilerle empati kurmak için iyi niyetli oyunların sonu da korkutucu. İnsanların gözlerini bağlayıp belirli bir süre kendi başına hareket etmesini bekliyoruz. Bu uygulama insanı korkutur ve dünyası kararır. Görmeyen bir bireyin yaptıklarını gereksiz yere abartmasına da neden olur. Gözlerini bağlayın, ek olarak eline bir baston verin ki, çaresizliği öğrenmeyi deneyimlemesin. Engelliler uzaydan gelmediler. Herkes gibi yapabildikleri, başardıkları ve tersine yapamadıkları, başaramadıkları şeyler olabilir. Herkes yapamadıkları konularda destek alabilir. Lugatınızdan, “engelliler bile çalışıyor, engelli ama psikolo, engelliler de insan” gibi ayrımcı ifadeler içeren, bile, ama, de gibi sözcükleri çıkarmanızı öneririm. Alışkanlıkları bırakmak çok zordur. Dilimize pelesenk olmuş bu sözcükleri bırakmak, alıştırma gerektirir. Aksi halde duyup unutursunuz.

Yardımlaşmak son derece insani. Yolda karşılaştığınız bir engelliyi kısa bir süre gözlemleyin. Yardıma ihtiyacının olduğunu hissederseniz, “yardıma ihtiyacınız var mı?” diye sorun. “hayır” derse, reddedildiğinizi düşünüp üzülmeyin. Zira üzülecek daha önemli konular var yaşamda. Görme engelli bir kişi sizin kolunuza girsin ki, sizi rahatça izleyebilsin. Siz onun koluna girmeyin.

Engelliler herkes gibi bireydir. Kendi istek ve gereksinimlerini söyleyebilirler. Sorularınızı yanındaki kişiye değil, kendisine yöneltin. “ne istiyor?” diye sormayın. Sizinle göz teması kuramayabilir, fakat sorularınızı duyabilir.
İşitme engelliler işaretle kendilerini anlatırlar. İşaretlerini kavga ediyor şeklinde anlamayın. İşaret dilini öğrenmek, hobileriniz arasında yer alabilir.

Bunlar anahtar niteliğinde ifadeler. Söz bitmez. Birazını da başka zamana saklayalım.

Ortak bir yaşamı farklılıklarımızla deneyimlemek umuduyla…

Facebook
Twitter
WhatsApp

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (DEPREMZEDE ÖĞRENCİ BURS BAŞVURUSU)

İşbu veri koruma bilgilendirmesi ve aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) ve diğer mevzuat uyarınca sizleri, kişisel verilerinizin işlenmesine ve bu işleme faaliyetine ilişkin haklarınıza dair bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Kişisel verileriniz, Cumhuriyet Mahallesi Bayındır 1. Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15 / 20 Kızılay Çankaya Ankara adresinde yerleşik, Cumhuriyet Kadınları Derneği (“CKD”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Kategorileri

Veri Kategorileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, nüfus cüzdanı seri numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, nüfus cüzdanının verildiği yer, kayıt numarası, anne adı, baba adı.  

İletişim Bilgileri

Adres, cep telefonu numarası, e-posta adresi, anne ve baba cep telefonu numarası.

Finansal Bilgiler

Banka hesap bilgileri

Özlük Bilgileri

Eğitim bilgileri, okul ve sınıf bilgisi, alınan başka burs bilgileri, kardeşin okuma durumu, anne ve baba çalışma durumu, anne ve baba sosyal güvence bilgisi, gelir bilgisi, öğrenci harçlık bilgisi, kardeş sayısı

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

Deprem Hasar Bilgileri

Hasar Tespit Raporları ve hasarı tevsik edici sair belgeler

2. Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Sorumlusu nezdinde bursiyer olabilmeniz ve tarafınıza burs sağlanabilmesi için paylaştığınız kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

Veri/Veri Kategorileri

Veri İşlenmesinin Amacı

Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler, Özlük Bilgileri, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Deprem Hasar Bilgileri

Tarafınıza burs sağlanması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılanlarla uyumlu olan ilgili amaçlar için kullanabiliriz. Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendireceğiz ve veri işlememizin hukuki sebebini size açıklayacağız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz CKD’ye ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dâhilinde kısmen otomatik yöntemlerle işlenmekte ve aktarılmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Burs dönemi sırasında paylaşacağınız kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle alıcılara aktarılmaktadır.

Alıcı

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Sebebi

Öğrenim görmekte olduğunuz okul

Transkript alınması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bağışçı Adayları

Bursiyer belirleme sürecinin gerçekleştirilmesi

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

Bankalar

Burs tutarının yatırılması

KVKK’nın 5/II-e maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Burs ile ilgili olarak hukuki, mali ve vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK’nın 5/II-a maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”.

5. Haklarınız

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK’nın 11.maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca CKD’ye aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak müracaat edebilirsiniz. 

 1. e-posta: ckdgenelmerkez@gmail.com e-posta adresinden veya
 2. Yazılı olarak: Cumhuriyet Mahallesi Bayındır – 1 Sokak, Fazıl Bey İş Merkezi, No:15/20 Kızılay Çankaya Ankara adresinden talepte bulunabilirsiniz.